Thánh Thư
Áp Ra Ham 1


Sách Áp Ra Ham

do Joseph Smith Dịch Ra từ Các Bản Giấy Cói

Bản dịch của một số Biên Sử cổ xưa mà đã rơi vào tay chúng tôi phát xuất từ các hầm mộ ở Ai Cập. Những văn tập của Áp Ra Ham này do chính tay Áp Ra Ham viết ra trên các bản giấy cói, trong khi ông đang ở Ai Cập, được gọi là Sách Áp Ra Ham.

Chương 1

Áp Ra Ham tìm kiếm các phước lành thuộc ban tư tế tộc trưởng—Ông bị các thầy tư tế giả ở Canh Đê ngược đãi—Đức Giê Hô Va cứu ông—Nguồn gốc và chính phủ của Ai Cập được vắn tắt giải thích.

1 Trong xứ Canh Đê, nơi cư ngụ của cha tôi, tôi, Áp Ra Ham, thấy rằng tôi cần phải có một nơi khác để làm nơi cư ngụ;

2 Và bởi vì tôi nhận thấy rằng sẽ có hạnh phúc, sự bình an và sự an nghỉ lớn lao hơn cho tôi, nên tôi tìm kiếm những phước lành của các tổ phụ, và quyền mà qua đó tôi nên được sắc phong để điều hành những phước lành ấy; và bởi vì chính bản thân tôi là một người theo đuổi sự ngay chính, bởi vì tôi cũng muốn là một người có được sự hiểu biết lớn lao và là một người theo đuổi sự ngay chính một cách nhiệt thành hơn, và có được một sự hiểu biết lớn lao hơn, và là một tổ phụ của nhiều dân tộc, vị hoàng tử bình an, và vì muốn nhận được những lời giáo huấn, và tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế, nên tôi đã trở thành một người thừa hưởng chính thức, một Thầy Tư Tế Thượng Phẩm, nắm giữ quyền hành của các tổ phụ.

3 Quyền đó được truyền giao từ các tổ phụ xuống cho tôi; nó được truyền xuống từ các tổ phụ, từ thời gian khởi đầu, phải, tức là từ lúc khởi đầu, hay trước khi sự tạo dựng của thế gian, cho đến ngày nay, đó là quyền trưởng nam, hay là người đầu tiên, tức là A Đam, hay vị tổ phụ đầu tiên, rồi truyền xuống qua các tổ phụ đến tôi.

4 Tôi tìm kiếm sự chỉ định Chức Tư Tế cho tôi, theo sự chỉ định của Thượng Đế ban cho các tổ phụ về dòng dõi.

5 Các tổ phụ của tôi, đã rời bỏ sự ngay chính của họ, và những giáo lệnh thánh mà Chúa, Thượng Đế của họ, đã ban cho họ, để thờ các thần của những người tà giáo, và hoàn toàn từ chối không nghe tiếng nói của tôi;

6 Vì lòng họ đã quay sang làm điều ác và hoàn toàn hướng về thần của En Kê Na, và thần của Líp Na, và thần của Ma Mác Ra, và thần của Cô Rắc, và thần của Pha Ra Ôn, vua Ai Cập;

7 Vậy nên, họ hướng lòng họ đến lễ vật hy sinh của những người tà giáo trong việc dâng hiến con cái họ lên các hình tượng câm, và họ không nghe theo tiếng nói của tôi, mà trái lại còn cố gắng lấy mạng sống của tôi bởi bàn tay thầy tư tế của En Kê Na. Thầy tư tế của En Kê Na cũng là thầy tư tế của Pha Ra Ôn.

8 Bấy giờ, vào thời này, thầy tư tế của Pha Ra Ôn, vua Ai Cập, có tập tục hiến dâng đàn ông, đàn bà và trẻ con lên bàn thờ được xây trong xứ Canh Đê, để làm của lễ dâng lên các thần lạ này.

9 Và chuyện rằng thầy tư tế dâng của lễ lên thần của Pha Ra Ôn, và luôn cả thần của Sa Gô Ren nữa, theo thể cách của người Ai Cập. Bấy giờ, thần của Sa Gô Ren là mặt trời.

10 Ngay cả thầy tư tế của Pha Ra Ôn còn dâng một đứa trẻ làm của lễ tạ ơn lên bàn thờ, mà bàn thờ này nằm ở cạnh đồi Phô Ti Pha, ở đầu đồng bằng Ô Li Sem.

11 Bấy giờ, thầy tư tế này dâng hiến lên bàn thờ này ba người trinh nữ cùng một lần. Họ là các con gái của Ô Ni Ta, một người thuộc dòng dõi hoàng gia, hậu tự chính tông của Ham. Những người trinh nữ này bị hiến dâng vì đức hạnh của họ; họ không chịu cúi đầu thờ phượng những thần bằng gỗ hay bằng đá, vì vậy mà họ bị giết chết trên bàn thờ này, và việc đó được làm theo thể cách của người Ai Cập.

12 Và chuyện rằng, các thầy tư tế đã dùng bạo lực với tôi, để họ cũng có thể giết tôi, như họ đã giết những người trinh nữ đó trên bàn thờ này; và để các người có thể có được một sự hiểu biết về bàn thờ này, tôi xin đề cập đến bức hình vẽ tiêu biểu ở đầu cuốn biên sử này.

13 Bàn thờ này được đóng kiểu giống như một giường nằm thường được người Canh Đê dùng, và nó được đặt trước mặt các thần của En Kê Na, Líp Na, Ma Mác Ra và Cô Rắc, và cũng có một thần giống như thần của Pha Ra Ôn, vua Ai Cập.

14 Để các người có được sự hiểu biết về các thần này, tôi đã vẽ những hình tiêu biểu về họ cho các người thấy ở đầu cuốn sách, kiểu hình này được người Canh Đê gọi là Ra Lê Nô, có nghĩa là tượng hình.

15 Và khi họ đưa tay lên mình tôi, để họ có thể hiến dâng tôi và lấy mạng sống tôi, này, tôi cất tiếng kêu cầu Chúa, Thượng Đế của tôi, và Chúa đã để ý và nghe, và Ngài đã làm chan hòa tôi bằng khải tượng từ Đấng Toàn Năng, và thiên sứ từ nơi hiện diện của Ngài đến đứng cạnh tôi và tức thời cởi các dây trói cho tôi;

16 Và tiếng nói của Ngài phán với tôi: Áp Ra Ham, Áp Ra Ham, này, tên ta là Giê Hô Va, và ta đã nghe ngươi, và ta xuống đây để giải cứu ngươi, và đem ngươi ra khỏi nhà của cha ngươi, và ra khỏi mọi thân thuộc của ngươi, để đến một xứ lạ mà ngươi chưa từng biết đến.

17 Và việc này là vì chúng đã hướng lòng chúng xa khỏi ta, để thờ phượng thần của En Kê Na, và thần của Líp Na, và thần của Ma Mác Ra, và thần của Cô Rắc cùng thần của Pha Ra Ôn, vua Ai Cập; vì vậy mà ta đã xuống để viếng phạt chúng, và để hủy diệt kẻ nào giơ tay lên nghịch cùng ngươi, Áp Ra Ham, con trai của ta, để lấy mạng sống của ngươi.

18 Này, ta sẽ dẫn dắt ngươi bằng bàn tay của ta, và ta sẽ chấp nhận ngươi, để đặt danh ta trên ngươi, tức là Chức Tư Tế của cha ngươi, và quyền năng của ta sẽ ở trên ngươi.

19 Và quyền năng ấy đã ở với Nô Ê như thế nào thì cũng sẽ ở với ngươi như vậy; nhưng qua giáo vụ của ngươi, danh ta sẽ được biết đến trên thế gian này mãi mãi, vì ta là Thượng Đế của ngươi.

20 Này, Đồi Phô Ti Pha ở trong xứ U Rơ của Canh Đê. Và Chúa đã phá sập bàn thờ của En Kê Na cùng các thần của xứ này, và hoàn toàn hủy diệt các thần ấy, và đánh thầy tư tế khiến hắn chết; và ở Canh Đê phủ đầy tang tóc, và luôn cả trong triều của Pha Ra Ôn; chữ Pha Ra Ôn có nghĩa là vua thuộc dòng máu hoàng tộc.

21 Bây giờ vua Ai Cập này là con cháu thuộc hậu tự của Ham, và sinh ra cùng dòng máu của dân Ca Na An.

22 Tất cả dân Ai Cập đều phát xuất từ dòng dõi này, và vì vậy mà dòng máu của người Ca Na An được bảo tồn trong xứ.

23 Đất Ai Cập do một người đàn bà khám phá ra đầu tiên, người này là con gái của Ham và con gái của Ê Díp Tô, mà theo tiếng Canh Đê có nghĩa là Ai Cập, mà Ai Cập có nghĩa là điều bị cấm;

24 Khi người đàn bà này khám phá ra đất này thì nó còn nằm dưới mặt nước, về sau bà đem các con trai của mình đến định cư ở đó; và như vậy, từ Ham, phát sinh ra một chủng tộc bảo tồn sự nguyền rủa trên đất này.

25 Bấy giờ, chính phủ đầu tiên của Ai Cập được thiết lập lên bởi Pha Ra Ôn, con trai trưởng của Ê Díp Tô, con gái của Ham, và nó được thiết lập lên theo thể thức của chính phủ của Ham, theo chính thể tộc trưởng.

26 Pha Ra Ôn, vì ông là một người ngay chính, nên đã thiết lập vương quốc của mình và xét xử dân mình một cách sáng suốt và công bình trọn đời ông; và ông hết sức cố gắng bắt chước theo hệ thống được thiết lập bởi các tổ phụ trong các thế hệ đầu, trong những ngày của triều đại tộc trưởng đầu tiên, như triều đại của A Đam và luôn cả của Nô Ê, là tổ phụ của ông, người đã ban phước cho ông với những phước lành thế gian, và những phước lành thông sáng, nhưng rủa sả ông về Chức Tư Tế.

27 Giờ đây, vì Pha Ra Ôn thuộc dòng dõi này, là dòng dõi mà ông không thể có được quyền của Chức Tư Tế, mặc dù gia tộc Pha Ra Ôn đã mong muốn đòi hỏi quyền ấy từ nơi Nô Ê, qua Ham, vậy nên, cha tôi đã bị dẫn đi lạc lối bởi sự thờ phượng hình tượng của họ;

28 Nhưng tôi sẽ cố gắng, từ bây giờ trở đi, trình bày khái quát về niên đại ký bắt đầu từ thời của tôi trở ngược lại thời lúc mới bắt đầu sáng tạo, vì những biên sử đã đến tay tôi, là những biên sử mà tôi nắm giữ cho đến bây giờ.

29 Giờ đây, sau khi thầy tư tế của En Kê Na bị đánh khiến hắn chết, thì những điều mà đã được nói cho tôi biết về xứ Canh Đê, rằng trong xứ sẽ có một nạn đói, đã được ứng nghiệm.

30 Vậy nên, một nạn đói đã lan tràn khắp xứ Canh Đê, và cha tôi rất đau khổ vì nạn đói ấy, và ông hối cải về điều tà ác mà ông đã có ý định chống tôi, nghĩa là lấy mạng sống của tôi.

31 Nhưng các biên sử của các tổ phụ, nghĩa là các tộc trưởng, nói về quyền của Chức Tư Tế, Chúa, Thượng Đế của tôi đã gìn giữ trong tay tôi; vì vậy mà một sự hiểu biết về lúc mới bắt đầu sáng tạo, và luôn cả về các hành tinh, và các ngôi sao, như chúng đã được tiết lộ cho các tổ phụ biết, tôi đã lưu giữ cho đến ngày nay, và tôi sẽ cố gắng viết lại một số những điều này lên trên biên sử này, vì lợi ích cho hậu duệ của tôi mà sẽ đến sau tôi.

In