Thánh Thư
Hình Mô Phỏng 1


Hình Mô Phỏng từ Sách Áp Ra Ham

Số 1

Hình Ảnh
Hình Mô Phỏng 1

Lời Giải Thích

Hình 1. Thiên sứ của Chúa.

Hình 2. Áp Ra Ham bị trói nằm trên bàn thờ.

Hình 3. Một thầy tư tế thờ hình tượng của En Kê Na định dâng Áp Ra Ham làm lễ vật hy sinh.

Hình 4. Bàn thờ dâng lễ vật hy sinh của các thầy tư tế thờ hình tượng, đặt trước các thần của En Kê Na, Líp Na, Ma Mác Ra, Cô Rắc và Pha Ra Ôn.

Hình 5. Tượng thần của En Kê Na.

Hình 6. Tượng thần của Líp Na.

Hình 7. Tượng thần của Ma Mác Ra.

Hình 8. Tượng thần của Cô Rắc.

Hình 9. Tượng thần của Pha Ra Ôn.

Hình 10. Áp Ra Ham ở Ai Cập.

Hình 11. Hình vẽ tượng trưng cho những cột trụ của trời, theo như người Ai Cập hiểu.

Hình 12. Ra Ki Dang, có nghĩa là khoảng không, hay là bầu trời trên đầu chúng ta; nhưng trong trường hợp ở đây, về vấn đề này, người Ai Cập có ý muốn biểu thị Sa Mau, ở trên cao, hay các tầng trời, nó đồng nghĩa với chữ Hê Bơ Rơ, Sa Ma Dem.

In