Thánh Thư
Hình Mô Phỏng 2


Hình Mô Phỏng từ Sách Áp Ra Ham

Số 2

Hình Ảnh
Hình Mô Phỏng 2

Lời Giải Thích

Hình 1. Cô Lốp, có nghĩa là sự sáng tạo đầu tiên, gần thượng thiên giới nhất, hay là nơi cư ngụ của Thượng Đế. Đầu tiên trong việc cai quản, và cuối cùng về cách tính thời gian. Cách tính theo thời gian thượng thiên giới, là thời gian có ý nghĩa một ngày là một thước cu bít. Một ngày trên Cô Lốp bằng một ngàn năm theo cách tính của thế gian này, mà người Ai Cập gọi là Gia Ô Ê.

Hình 2. Tọa lạc gần Cô Lốp nhất là Ô Li Bô Lích, gọi theo người Ai Cập, đây là vật sáng tạo cai quản vĩ đại kế tiếp gần thượng thiên giới, hay là nơi Thượng Đế cư ngụ; cũng nắm giữ chìa khóa của quyền năng, thuộc về các hành tinh khác; như đã được Thượng Đế mặc khải cho Áp Ra Ham biết khi ông dâng lễ vật hy sinh trên bàn thờ mà ông đã lập nên cho Chúa.

Hình 3. Được làm ra để tượng trưng cho Thượng Đế đang ngồi trên ngai của Ngài, khoác trên mình quyền năng và thẩm quyền; trên đầu với mão triều thiên bằng sự sáng vĩnh cửu; cũng tượng trưng cho các đại Khẩu Hiệu của Thánh Chức Tư Tế, như đã được tiết lộ cho A Đam biết trong Vườn Ê Đen, cũng như cho cả Sết, Nô Ê, Mên Chi Xê Đéc, Áp Ra Ham và cho tất cả những ai mà Chức Tư Tế được tiết lộ.

Hình 4. Đồng nghĩa với chữ Hê Bơ Rơ Ra Ki Dang, có nghĩa là khoảng không gian hay bầu trời của các tầng trời; cũng là một vật tượng trưng cho con số, trong tiếng Ai Cập có nghĩa là một ngàn; tương đương với cách tính thời gian của Ô Li Bô Lích, mà nó bằng với Cô Lốp trong sự tuần hoàn và cách tính thời gian của nó.

Hình 5. Tiếng Ai Cập gọi là Ê Nít Gô Ôn Đốc; đây cũng là một trong những hành tinh cai quản, và người Ai Cập nói nó là Mặt Trời, và mượn ánh sáng từ Cô Lốp qua trung gian của Kê Ê Van Rát, tức là Chìa Khóa lớn, hay nói cách khác, là quyền năng cai quản, nó cai quản mười lăm định tinh hoặc ngôi sao khác, cũng như cả Pho Lô I Sê hay là Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời trong sự tuần hoàn hàng năm của chúng. Hành tinh này nhận được quyền năng của nó qua sự trung gian của Kơ Li Pho Lốt Ít Ét, hay Ha Kô Câu Bim, các ngôi sao được tượng trưng bởi các con số 22 và 23, nhận ánh sáng từ sự tuần hoàn của Cô Lốp.

Hình 6. Tượng trưng cho trái đất này trong bốn phương của nó.

Hình 7. Tượng trưng cho Thượng Đế đang ngồi trên ngai của Ngài, tiết lộ qua các tầng trời, các đại Khẩu Hiệu của Chức Tư Tế; cũng là dấu hiệu của Đức Thánh Linh đến với Áp Ra Ham, trong hình dạng một con chim bồ câu.

Hình 8. Chứa đựng những điều ghi chép không thể được tiết lộ cho thế gian biết; nhưng có thể nhận được trong Đền Thờ Thánh của Thượng Đế.

Hình 9. Không được tiết lộ trong lúc này.

Hình 10. Cùng nghĩa như trên.

Hình 11. Cùng nghĩa như trên. Nếu thế gian có thể khám phá ra được những con số này, thì hãy để nó được như vậy. A Men.

Hình 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và 21 sẽ được tiết lộ ý nghĩa vào kỳ định của Chúa.

Bản dịch trên đây được tiết lộ tới mức mà chúng tôi có quyền tiết lộ trong thời gian hiện tại.