trang tựa
  Footnotes

  Trân Châu
  Vô Giá

  Tuyển Tập Các Điều Mặc Khải,
  Các Bản Dịch và Những Lời Thuật của
  Joseph Smith
  Vị Tiên Tri, Tiên Kiến và Mặc Khải Đầu Tiên của
  Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

  Xuất Bản
  do Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
  của Chúa Giê Su Ky Tô

  Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ