Thánh Thư
Trang Tựa


Trân Châu
Vô Giá

Tuyển Tập Các Điều Mặc Khải,
Các Bản Dịch và Những Lời Thuật của
Joseph Smith
Vị Tiên Tri, Tiên Kiến và Mặc Khải Đầu Tiên của
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô

Do
Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau
của Chúa Giê Su Ky Tô
Xuất Bản

Salt Lake City, Utah, Hoa Kỳ