Thánh Thư
Áp Ra Ham 4


Chương 4

Các Thượng Đế hoạch định sự sáng tạo thế gian và tất cả sự sống ở trên đó—Các kế hoạch của các Ngài về sáu ngày sáng tạo được đề ra.

1 Và thế rồi Chúa phán rằng: Chúng ta hãy đi xuống. Và các Ngài cùng đi xuống lúc khởi đầu, và các Ngài, tức là các Thượng Đế, đã tổ chức và tạo dựng các tầng trời và thế gian.

2 Và thế gian, sau khi được tạo dựng, thì trống không và tiêu điều, vì các Ngài không tạo dựng bất cứ vật gì ngoài thế gian; và bóng tối bao trùm trên vực sâu, và Thánh Linh của các Thượng Đế vận hành trên mặt nước.

3 Và các Ngài (các Thượng Đế) phán: Phải có sự sáng; bèn có sự sáng.

4 Và các Ngài (các Thượng Đế) hiểu thấu sự sáng, vì sự sáng rất tỏ; và các Ngài tách rời sự sáng ra, hay khiến nó được tách rời ra khỏi bóng tối.

5 Và các Thượng Đế gọi sự sáng là Ngày, và gọi bóng tối là Đêm. Và chuyện rằng, từ buổi tối đến buổi sáng các Ngài gọi là đêm; và từ buổi sáng đến buổi tối các Ngài gọi là ngày; và đó là lần đầu tiên, hay là sự khởi đầu, của điều mà các Ngài gọi là ngày và đêm.

6 Và các Thượng Đế lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước, và khoảng không này sẽ tách rời nước ra khỏi nước.

7 Và các Thượng Đế truyền lệnh cho khoảng không khiến nó tách rời nước ở dưới khoảng không ra khỏi nước ở trên khoảng không; thì có như vậy, đúng theo các Ngài truyền lệnh.

8 Và các Thượng Đế gọi khoảng không là Trời. Và chuyện rằng thời gian từ buổi tối đến buổi sáng các Ngài gọi là đêm; và chuyện rằng thời gian từ buổi sáng đến buổi tối các Ngài gọi là ngày; và đây là lần thứ hai các Ngài gọi ngày và đêm.

9 Và các Thượng Đế truyền lệnh rằng: Những vùng nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi, và phải có đất trồi lên khô ráo và việc đó có như vậy theo như các Ngài truyền lệnh;

10 Và các Thượng Đế gọi chỗ khô ráo là Đất; và nơi nước quy tụ lại thì các Ngài gọi là Biển Cả; và các Thượng Đế thấy lệnh của mình được tuân theo.

11 Và các Thượng Đế phán: Chúng ta hãy làm cho đất nảy sinh ra cây cỏ; thảo mộc kết hột giống; cây trái kết quả, tùy theo loại của nó, mà hột giống sẽ mọc ra những cây theo giống của nó trên đất; và việc đó có như vậy đúng như các Ngài truyền lệnh.

12 Và các Thượng Đế làm cho đất sinh ra cây cỏ theo hột giống của nó, và thảo mộc lại sinh ra thảo mộc theo hột giống của nó; và đất sinh ra cây theo hột giống của nó, và kết trái, mà hột giống của nó chỉ có thể sinh ra cùng loại cây theo giống của nó; và các Thượng Đế thấy lệnh của mình được tuân theo.

13 Và chuyện rằng các Ngài tính ngày; từ buổi tối đến buổi sáng các Ngài gọi là đêm, và từ buổi sáng đến buổi tối gọi là ngày; và đây là lần thứ ba.

14 Và các Thượng Đế lập nên các vì sáng trong khoảng không trên trời, và khiến chúng phân ra ngày với đêm; và lập nên chúng làm dấu định thời tiết, ngày và năm;

15 Và lập nên chúng làm những vì sáng trong khoảng không trên trời để soi sáng trên đất; và việc đó đã có như vậy.

16 Và các Thượng Đế lập nên hai vì sáng lớn, vì sáng lớn hơn cai quản ban ngày, và vì sáng kém hơn cai quản ban đêm; với vì sáng kém hơn các Ngài cũng lập nên các vì sao;

17 Và các Thượng Đế đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, để soi sáng trên đất, và để cai quản ban ngày và ban đêm, và để phân ra sự sáng với sự tối.

18 Và các Thượng Đế theo dõi các sự việc mà các Ngài đã truyền lệnh cho đến khi chúng tuân theo.

19 Và chuyện rằng thời gian từ buổi tối đến buổi sáng gọi là đêm, và từ buổi sáng đến buổi tối gọi là ngày; và đó là lần thứ tư.

20 Và các Thượng Đế phán: Chúng ta hãy làm cho nước sinh thật nhiều các sinh vật biết cử động và có sự sống; và các loài chim muông có thể bay trên đất trong khoảng không trên trời.

21 Và các Thượng Đế làm cho nước để nó có thể sinh các loài cá lớn, cùng mọi sinh vật biết cử động, nhờ nước mà sinh nhiều ra tùy theo từng loại của chúng; và mọi loài chim có cánh tùy theo loại của chúng. Và các Thượng Đế thấy rằng lệnh truyền của mình được tuân theo, và kế hoạch của các Ngài tốt lành.

22 Và các Thượng Đế phán: Chúng ta sẽ ban phước lành cho chúng và khiến chúng được sinh sôi nẩy nở, và làm cho đầy dẫy dưới biển hay biển cả; và khiến các chim muông sinh sản thật nhiều trên đất.

23 Và chuyện rằng thời gian từ buổi tối đến buổi sáng các Ngài gọi là đêm, và thời gian từ buổi sáng đến buổi tối các Ngài gọi là ngày; và đó là lần thứ năm.

24 các Thượng Đế làm cho đất sinh mọi sinh vật theo từng loại, các gia súc và các loài bò sát, và các thú vật trên đất tùy theo loại; và việc đó đã có như vậy, theo như các Ngài đã phán.

25 Và các Thượng Đế làm cho đất sinh các thú vật trên đất tùy theo loại, và các gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại; và các Thượng Đế thấy rằng chúng sẽ vâng lời.

26 Và các Thượng Đế bàn luận với nhau và phán: Chúng ta hãy đi xuống để tạo dựng loài người như hình ảnh của chúng ta theo hình thể của chúng ta; và chúng ta sẽ cho họ thống trị loài cá dưới biển, và chim muông trên trời, và loài súc vật, và khắp cả đất cùng mọi loài bò sát bò trên đất.

27 Do đó, các Thượng Đế đi xuống làm nên loài người theo hình ảnh của các Ngài, các Ngài tạo dựng loài người, người nam cùng người nữ, theo hình ảnh của họ.

28 Và các Thượng Đế phán: Chúng ta sẽ ban phước lành cho họ. Và các Thượng Đế phán: Chúng ta sẽ làm cho họ được sinh sôi nẩy nở, làm cho đầy dẫy đất, và làm cho đất phục tùng, và thống trị loài cá dưới biển, loài chim muông trên trời cùng mọi vật sống biết cử động trên đất.

29 Và các Thượng Đế phán: Này, chúng ta sẽ ban cho họ mọi thứ cỏ kết hột giống mọc khắp mặt đất, cùng mọi loài cây mà sẽ sinh trái; phải, trái của cây có kết hột giống mà chúng ta sẽ ban cho họ; nó sẽ là đồ ăn cho họ.

30 Và còn mọi loài thú vật trên đất, và mọi loài chim muông trên trời, cùng mọi loài bò sát trên đất, này, chúng ta sẽ ban cho chúng sự sống, và chúng ta lại còn ban cho chúng mọi thứ thảo mộc xanh để dùng làm đồ ăn; và tất cả những điều này sẽ được làm nên như vậy.

31 Và các Thượng Đế phán: Chúng ta sẽ làm mọi điều chúng ta đã phán, và lập nên những thứ đó; và này, chúng phải hết sức tuân theo. Và chuyện rằng thời gian từ buổi tối đến buổi sáng các Ngài gọi là đêm; và chuyện rằng thời gian từ buổi sáng đến buổi tối các Ngài gọi là ngày; và các Ngài tính đó là lần thứ sáu.