Giê Níp
    Footnotes
    Theme

    Giê Níp

    Trong Sách Mặc Môn, một người dẫn dắt nhóm dân chúng trở lại xứ Nê Phi; ông trở thành vua của họ và lãnh đạo họ một cách ngay chính (MôSiA 9–10).