Gia Ra Hem La
    Footnotes
    Theme

    Gia Ra Hem La

    Trong Sách Mặc Môn, Gia Ra Hem La đề cập đến (1) một người dẫn dắt dân của Mơ Léc (2) thành phố được đặt theo tên ông, (3) Xứ Gia Ra Hem La, hay là (4) những dân đi theo ông.