Trộm Cắp
    Footnotes
    Theme

    Trộm Cắp

    Lấy một vật gì của người khác một cách bất chính hay một cách bất hợp pháp. Chúa luôn luôn truyền lệnh cho các con cái của Ngài không được trộm cắp (XÊDTKý 20:15; MTƠ 19:18; 2 NêPhi 26:32; MôSiA 13:22; GLGƯ 59:6).