Sách Sự Sống
    Footnotes
    Theme

    Sách Sự Sống

    Theo ý nghĩa thông thường thì Sách Sự Sống là tất cả ý nghĩ và hành động của một người—biên sử về cuộc sống của người ấy. Tuy nhiên, thánh thư cũng còn ám chỉ rằng một biên sử thiên thượng được ghi chép về những người trung tín, kể cả tên họ và những việc làm ngay chính của họ.