Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 95


Tiết 95

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 1 tháng Sáu năm 1833. Điều mặc khải này là phần tiếp tục của những lời chỉ dẫn thiêng liêng về việc xây cất một ngôi nhà thờ phượng và học hỏi, ngôi nhà của Chúa (xem tiết 88:119–136).

1–6, Các Thánh Hữu bị sửa phạt vì không xây cất ngôi nhà của Chúa; 7–10, Chúa muốn dùng ngôi nhà của Ngài để ban cho dân Ngài quyền năng từ trên cao; 11–17, Ngôi nhà này phải được làm lễ cung hiến làm một nơi thờ phượng và cho trường của các Sứ Đồ.

1 Thật vậy, Chúa đã phán vậy với các ngươi là những người mà ta yêu mến, và ta asửa phạt những kẻ ta yêu mến để cho tội lỗi của họ có thể được btha thứ, vì với sự sửa phạt, ta chuẩn bị một đường lối để cgiải thoát họ ra khỏi mọi dcám dỗ, và ta đã yêu mến các ngươi—

2 Vậy nên, các ngươi cần phải bị sửa phạt và bị khiển trách trước mặt ta;

3 Vì các ngươi đã phạm một tội lỗi rất trầm trọng đối với ta, vì các ngươi đã không chú tâm vào lệnh truyền vĩ đại trong mọi phương diện, là lệnh truyền mà ta đã ban cho các ngươi về việc xây cất angôi nhà của ta;

4 Cho sự chuẩn bị mà qua đó ta dự định chuẩn bị cho các sứ đồ của ta để atỉa xén vườn nho của ta một lần cuối, ngõ hầu ta có thể thực hiện được việc làm bkhác thường của ta, và để ta có thể cđổ Thánh Linh của ta lên tất cả mọi xác thịt—

5 Nhưng này, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, trong đám các ngươi có nhiều người đã được sắc phong, là những người mà ta đã kêu gọi nhưng chỉ có một số ít trong bọn họ ađược chọn.

6 Những kẻ mà không được chọn đã phạm một tội lỗi rất trầm trọng, vì chúng đang đi trong abóng tối vào lúc giữa trưa.

7 Và vì lý do này, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là các ngươi phải triệu tập một abuổi họp long trọng, để bnhững cuộc nhịn ăn và những lời than khóc của các ngươi thấu đến tai Chúa cMuôn Quân, nghĩa là dĐấng sáng tạo ra ngày thứ nhất, ban đầu và cuối cùng.

8 Phải, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là các ngươi phải xây cất một ngôi nhà, và trong ngôi nhà này ta dự định aban cho những kẻ mà ta đã chọn quyền năng từ trên cao;

9 Vì đây là alời hứa của Đức Chúa Cha với các ngươi; vậy nên, ta truyền lệnh cho các ngươi phải ở lại, giống như những sứ đồ của ta ở Giê Ru Sa Lem.

10 Tuy nhiên, các tôi tớ của ta đã phạm một tội lỗi rất trầm trọng; và asự tranh chấp đã nổi lên trong btrường tiên tri; điều này làm ta rất buồn lòng, lời Chúa của các ngươi phán; vậy nên, ta đã gửi họ ra đi để được sửa phạt.

11 Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, ý muốn của ta là các ngươi phải xây cất một ngôi nhà. Nếu các ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta thì các ngươi sẽ có khả năng xây cất ngôi nhà đó.

12 Nếu các ngươi không atuân giữ các giáo lệnh của ta, thì btình thương yêu của Đức Chúa Cha sẽ không tiếp tục ở với các ngươi nữa, do đó các ngươi sẽ bước đi trong bóng tối.

13 Giờ đây, đây là sự thông sáng và là ý định của Chúa—ngôi nhà đó phải được xây cất, không phải theo kiểu thế gian, vì ta không cho các ngươi sống theo kiểu thế gian;

14 Vậy nên, ngôi nhà ấy phải được xây cất theo kiểu cách mà ta sẽ chỉ cho ba người trong số các ngươi, là những người mà các ngươi phải chỉ định và sắc phong cho quyền năng này.

15 Và kích thước ngôi nhà đó phải là năm mươi lăm bộ chiều rộng và sáu mươi lăm bộ chiều dài, theo kích thước bên trong của nó.

16 Và phần dưới của gian trong phải được làm lễ cung hiến cho ta để làm nơi dâng Tiệc Thánh của các ngươi, cùng làm nơi thuyết giảng, nhịn ăn, và cầu nguyện của các ngươi, và asự dâng lên ta những ước muốn thánh thiện nhất của các ngươi, lời Chúa của các ngươi phán vậy.

17 Còn phần trên của gian trong phải được làm lễ cung hiến cho ta để làm trường học của các sứ đồ ta, lời Vị Nam Tử aA Man phán vậy; hay nói cách khác, là An Pha, hay nói cách khác, là Ô Mê Ga; tức là Giê Su Ky Tô, bChúa của các ngươi. A Men.