Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 52


Tiết 52

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho các anh cả trong giáo hội tại Kirtland, Ohio, ngày 6 tháng Sáu năm 1831. Một đại hội đã được tổ chức tại Kirtland, bắt đầu ngày 3 và chấm dứt ngày 6 tháng Sáu. Trong đại hội này những cuộc sắc phong đặc biệt đầu tiên cho chức thầy tư tế thượng phẩm được thực hiện, và một số các biểu hiện của các thần linh giả tạo và lừa dối bị khám phá và quở trách.

1–2, Cuộc đại hội lần kế tiếp được ấn định sẽ được tổ chức ở Missouri; 3–8, Một số các anh cả được chỉ định hành trình chung với nhau; 9–11, Các anh cả phải giảng dạy những điều mà các sứ đồ và các tiên tri đã viết ra; 12–21, Những người được Thánh Linh soi sáng sinh được trái của sự ngợi khen và khôn ngoan; 22–44, Nhiều anh cả được chỉ định đi ra thuyết giảng phúc âm trong khi họ hành trình đến Missouri để dự đại hội.

1 Này, Chúa đã phán vậy với các anh cả mà Ngài đã akêu gọi và chọn lựa trong những ngày sau cùng này, bằng tiếng nói của Thánh Linh của Ngài—

2 Lời rằng: Ta, là Chúa, sẽ nói cho các ngươi biết điều ta muốn các ngươi phải làm từ nay cho tới kỳ đại hội tới, mà sẽ được tổ chức ở Missouri, trên mảnh ađất mà ta sẽ bbiệt riêng cho dân ta, tức là cdân sót lại của Gia Cốp và những người được thừa kế theo dgiao ước.

3 Vậy nên, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các tôi tớ Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon của ta hãy lên đường ngay sau khi đã sửa soạn xong để rời gia đình mình, và hãy hành trình đến đất Missouri.

4 Và nếu họ trung thành với ta, thì họ sẽ được cho biết những gì họ sẽ phải làm;

5 Và nếu họ trung thành, thì họ cũng sẽ được cho biết ađất thừa hưởng của các ngươi.

6 Còn nếu họ không trung thành, thì họ sẽ bị khai trừ, như ta muốn, theo điều đối với ta là tốt.

7 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ Lyman Wight của ta và John Corrill của ta hãy lên đường gấp;

8 Và tôi tớ John Murdock của ta, và Hyrum Smith của ta cũng hãy lên đường đến đó qua ngả Detroit.

9 Và từ nơi đó, họ phải vừa hành trình vừa giảng đạo, akhông được nói gì ngoài những điều bcác tiên tri và các sứ đồ đã viết ra, cùng những điều họ được cĐấng An Ủi dạy cho họ qua lời cầu nguyện bởi đức tin.

10 Họ phải đi atừng cặp một, và họ phải thuyết giảng, trên đường đi khi tới mỗi hội chúng, làm phép báp têm bbằng nước và làm phép đặt ctay ngay bên bờ nước.

11 Vì Chúa đã phán vậy, ta sẽ rút ngắn công việc của ta trong asự ngay chính, vì sẽ tới ngày ta khiến sự phán xét được thắng.

12 Và tôi tớ Lyman Wight của ta hãy thận trọng, vì Sa Tan muốn asàng sảy hắn như rơm.

13 Và này, kẻ nào atrung thành thì sẽ được lập lên coi sóc nhiều điều.

14 Và lại nữa, ta ban cho các ngươi một mẫu mực cho mọi sự việc, để các ngươi khỏi bị lừa gạt; vì Sa Tan đang lan tràn khắp xứ, và nó đi khắp nơi để lừa gạt các quốc gia—

15 Vậy nên, kẻ nào cầu nguyện và có tâm hồn athống hối, thì kẻ ấy sẽ được ta bchấp nhận nếu kẻ ấy biết tuân theo ccác giáo lễ của ta.

16 Kẻ nào nói lên với tâm hồn thống hối, cùng ngôn ngữ nhu mì và gây dựng, thì kẻ ấy thuộc về Thượng Đế nếu kẻ ấy biết tuân theo các giáo lễ của ta.

17 Và lại nữa, kẻ nào run sợ dưới quyền năng của ta thì sẽ được làm cho amạnh mẽ, và sẽ sinh trái của sự ngợi khen và bkhôn ngoan, theo những điều mặc khải và các lẽ thật mà ta đã ban cho các ngươi.

18 Và lại nữa, kẻ nào bị chinh phục và akhông sinh trái, theo như mẫu mực này, thì kẻ đó không phải là của ta.

19 Vậy nên, qua mẫu mực này các ngươi sẽ anhận biết được các linh trong mọi trường hợp dưới gầm trời này.

20 Và đã đến lúc; theo đức tin của con người mà sự việc sẽ được athực hiện cho họ.

21 Này, lệnh truyền này được ban cho tất cả các anh cả mà ta đã chọn.

22 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ aThomas B. Marsh của ta và tôi tớ Ezra Thayre của ta cũng hãy lên đường và vừa đi vừa giảng đạo trên đất này.

23 Và lại nữa, tôi tớ Isaac Morley của ta và tôi tớ Ezra Booth của ta phải lên đường, cũng vừa đi vừa giảng đạo trên đất này.

24 Và lại nữa, các tôi tớ aEdward Partridge và Martin Harris của ta hãy lên đường cùng với các tôi tớ Sidney Rigdon và Joseph Smith, Jr., của ta.

25 Các tôi tớ David Whitmer và Harvey Whitlock của ta cũng hãy lên đường, và vừa đi vừa giảng đạo trên đất này.

26 Và các tôi tớ aParley P. PrattbOrson Pratt của ta hãy lên đường, và vừa đi vừa giảng đạo trên đất này.

27 Và các tôi tớ Solomon Hancock và Simeon Carter của ta cũng hãy lên đường, và vừa đi vừa giảng đạo.

28 Các tôi tớ Edson Fuller và Jacob Scott của ta cũng hãy lên đường.

29 Các tôi tớ Levi W. Hancock và Zebedee Coltrin của ta cũng hãy lên đường.

30 Các tôi tớ Reynolds Cahoon và Samuel H. Smith của ta cũng hãy lên đường.

31 Các tôi tớ Wheeler Baldwin và William Carter của ta cũng hãy lên đường.

32 Và cả hai tôi tớ aNewel Knight và Selah J. Griffin của ta phải được sắc phong, và cũng hãy lên đường.

33 Phải, thật vậy ta nói, tất cả những người này phải lên đường đến cùng một địa điểm, bằng nhiều lộ trình khác nhau, để cho người này không xây dựng trên anền móng của người kia và cũng không giẫm lên lối đi của người khác.

34 Kẻ nào trung thành, thì kẻ đó sẽ được gìn giữ và được phước có nhiều atrái.

35 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các tôi tớ Joseph Wakefield và Solomon Humphrey của ta hãy lên đường đến vùng đất miền đông;

36 Họ phải làm việc với gia đình mình, và không được arao truyền điều gì khác hơn là những lời của các vị tiên tri và các sứ đồ đã nói, những gì họ đã được bthấy và nghe và ctin chắc, để cho những lời tiên tri được ứng nghiệm.

37 Vì phạm giới, cho nên hãy alấy khỏi Heman Basset những gì đã được ban cho hắn, và đặt trên đầu của Simonds Ryder.

38 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, Jared Carter phải được asắc phong làm thầy tư tế, và George James cũng phải được sắc phong làm bthầy tư tế.

39 Còn số các anh cả ở lại phải atrông coi các chi nhánh giáo hội, và rao truyền lời của Thượng Đế trong những vùng chung quanh họ; và họ phải làm việc bằng chính bàn tay của mình để không có việc btôn thờ hình tượng và sự tà ác được thực hành.

40 Và trong mọi điều phải nhớ tới anhững kẻ nghèo khóbnhững kẻ túng thiếu, những người bệnh tật và những người đau buồn, vì kẻ nào không làm những điều này thì không phải là môn đồ của ta.

41 Và lại nữa, các tôi tớ Joseph Smith, Jr., Sidney Rigdon và Edward Partridge của ta phải đem theo agiấy giới thiệu của giáo hội. Và cả tôi tớ Oliver Cowdery của ta cũng phải được nhận giấy giới thiệu.

42 Và như vậy, như ta đã nói, nếu các ngươi trung thành thì các ngươi sẽ quy tụ lại để cùng nhau vui mừng trên đất aMissouri, là đất bthừa hưởng của các ngươi, nhưng giờ đây là đất của kẻ thù các ngươi.

43 Nhưng này, ta, là Chúa, sẽ đẩy nhanh việc xây cất thành phố đó vào đúng lúc của nó, và sẽ đội mão triều thiên bằng aniềm vui và sự vui mừng cho những kẻ trung thành.

44 Này, ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế, và ta sẽ anâng cao họ lên vào ngày sau cùng. Quả thật vậy. A Men.