Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 92


Tiết 92

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 15 tháng Ba năm 1833. Điều mặc khải này chỉ dẫn Frederick G. Williams, là người đã gần đây được chỉ định làm cố vấn cho Joseph Smith, về các bổn phận của ông trong Liên Hiệp Công Ty (xem tiêu đề của các tiết 7882).

1–2, Chúa ban một lệnh truyền về việc thu nhận vào tổ chức hiệp nhất.

1 Thật vậy, Chúa phán như vậy, ta ban cho atổ chức hiệp nhất, được tổ chức theo lệnh truyền đã được ban cho trước kia, một điều mặc khải và một lệnh truyền về tôi tớ Frederick G. Williams của ta, rằng ngươi phải nhận hắn vào tổ chức này. Những gì ta nói với một người là ta nói với tất cả mọi người.

2 Và lại nữa, ta nói cho ngươi hay, tôi tớ Frederick G. Williams của ta, ngươi phải là một thành viên tích cực trong tổ chức này; và nếu ngươi trung thành tuân giữ tất cả các lệnh truyền trước kia thì ngươi sẽ được phước mãi. A Men.