Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 80


Tiết 80

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Stephen Burnett, tại Hiram, Ohio, ngày 7 tháng Ba năm 1832.

1–5, Stephen Burnett và Eden Smith được kêu gọi đi thuyết giảng ở bất cứ nơi nào họ chọn.

1 Thật vậy, lời Chúa phán với tôi tớ Stephen Burnett của ta như vầy: Ngươi hãy đi, ngươi hãy đi đến với thế gian để athuyết giảng phúc âm cho mọi kẻ nào mà họ đến trong tầm tiếng nói của ngươi.

2 Và vì ngươi muốn có một bạn đồng hành, nên ta sẽ ban cho ngươi tôi tớ Eden Smith của ta.

3 Vậy nên, các ngươi hãy ra đi thuyết giảng phúc âm của ta, dù là phương bắc hay phương nam, dù là phía đông hay phía tây, điều đó không quan hệ gì, vì các ngươi không thể đi lầm đường được.

4 Vậy hãy rao truyền những điều mà các ngươi đã nghe, và thực sự tin tưởng, và abiết là chân thật.

5 Này, đây là ý muốn của Đấng đã akêu gọi các ngươi, Đấng Cứu Chuộc của các ngươi, tức là Giê Su Ky Tô. A Men.