Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 54


Tiết 54

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Newel Knight tại Kirtland, Ohio, ngày 10 tháng Sáu năm 1831. Các tín hữu của Giáo Hội sống ở Thompson, Ohio, bất đồng về các vấn đề liên quan đến việc dâng hiến các tài sản. Lòng ích kỷ và tham lam đã biểu hiện. Tiếp theo sau công việc truyền giáo cho những người của giáo phái Shakers, (xem tiêu đề của tiết 49), Leman Copley đã vi phạm giao ước không dâng hiến nông trại rộng lớn của hắn để làm nơi thừa hưởng cho các Thánh Hữu từ Colesville, New York tới. Do đó, Newel Knight (người đứng đầu các tín hữu sống ở Thompson) và các anh cả khác đến hỏi Vị Tiên Tri xem phải xử sự ra sao. Vị Tiên Tri cầu vấn Chúa và nhận được điều mặc khải này, là điều mặc khải truyền lệnh cho các tín hữu ở Thompson phải rời khỏi nông trại của Leman Copley và hành trình đến Missouri.

1–6, Các Thánh Hữu phải tuân giữ giao ước phúc âm để nhận được sự thương xót; 7–10, Họ phải kiên nhẫn trong cơn hoạn nạn.

1 Này, Chúa đã phán vậy, Ngài là aAn Pha và Ô Mê Ga, là ban đầu và cuối cùng, Ngài là Đấng đã bị bđóng đinh trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian—

2 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, hỡi tôi tớ Newel Knight của ta, ngươi phải đứng vững trong chức vụ mà ta đã chỉ định cho ngươi.

3 Và nếu các anh em ngươi muốn thoát khỏi kẻ thù của họ, thì chúng phải hối cải tất cả các tội lỗi của họ, và trở nên thật akhiêm nhường và thống hối trước mặt ta.

4 Và vì agiao ước mà chúng đã lập với ta đã bị vi phạm, nên giao ước đó đã trở thành bvô giá trị và không có hiệu lực gì cả.

5 Và khốn thay cho kẻ nào gây nên aphạm tội này, vì thà rằng kẻ đó bị nhận chìm dưới lòng biển sâu còn hơn.

6 Nhưng phước thay cho những ai biết giữ giao ước và tuân theo điều giáo lệnh, vì họ sẽ nhận được asự thương xót.

7 Vậy nên, giờ đây hãy ra đi và trốn khỏi xứ này, kẻo kẻ thù của các ngươi sẽ tấn công các ngươi; và hãy lên đường và chỉ định bất cứ người nào các ngươi muốn làm người lãnh đạo các ngươi, và để trả các khoản chi phí cho các ngươi.

8 Và như vậy các ngươi phải lên đường đi đến những vùng đất miền tây, vào đất aMissouri, đến biên giới của dân La Man.

9 Và sau khi các ngươi đã chấm dứt cuộc hành trình, này, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi hãy amưu sinh bình thường như mọi người, cho đến khi nào ta chuẩn bị một chỗ cho các ngươi.

10 Và lại nữa, hãy akiên nhẫn trong cơn hoạn nạn cho tới khi ta bđến; và này, ta sẽ chóng đến và đem phần thưởng theo với ta, và những kẻ biết sớm ctìm kiếm ta thì linh hồn họ sẽ được dan nghỉ. Quả thật vậy. A Men.