Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 97


Tiết 97

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 2 tháng Tám năm 1833. Điều mặc khải này đặc biệt giải quyết những vấn đề của các Thánh Hữu ở Si Ôn, Hạt Jackson, Missouri, như là một sự đáp ứng lời cầu vấn của Vị Tiên Tri lên Chúa xin cho biết về những vấn đề này. Các tín hữu của Giáo Hội ở Missouri vào lúc này đã phải chịu sự ngược đãi trầm trọng, và vào ngày 23 tháng Bảy năm 1833, đã bị cưỡng bách phải ký bản ưng thuận rời khỏi Hạt Jackson.

1–2, Nhiều Thánh Hữu ở Si Ôn (Hạt Jackson, Missouri) được ban phước vì sự trung tín của họ; 3–5, Parley P. Pratt được khen ngợi về những việc làm của ông trong trường học ở Si Ôn; 6–9, Những ai tuân giữ các giao ước của mình được Chúa chấp nhận; 10–17, Một ngôi nhà phải được xây cất ở Si Ôn, là nơi mà những người có tấm lòng thanh khiết sẽ trông thấy Thượng Đế; 18–21, Si Ôn gồm có những người có tấm lòng thanh khiết; 22–28, Si Ôn sẽ tránh khỏi tai họa của Chúa nếu nó trung thành.

1 Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, những người bạn của ta, ta nói với các ngươi bằng tiếng nói của ta, là tiếng nói của Thánh Linh ta, để ta có thể cho các ngươi biết ý muốn của ta về anh em các ngươi trên đất aSi Ôn, có nhiều người trong bọn họ thực sự khiêm nhường và tận tụy tìm cách học hỏi sự thông sáng để tìm ra lẽ thật.

2 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, phước thay cho những kẻ đó, vì họ sẽ nhận được; vì ta là Chúa sẽ tỏ lòng thương xót đối với tất cả anhững kẻ nhu mì, và đối với tất cả những người ta muốn, ngõ hầu ta có thể được chính đáng khi ta đưa họ đến sự phán xét.

3 Này, ta nói cho các ngươi hay, về atrường học ở Si Ôn, vì ta là Chúa rất hài lòng là có một trường học ở Si Ôn, và ta cũng hài lòng về tôi tớ bParley P. Pratt của ta nữa, vì hắn đã ở trong ta.

4 Và miễn là hắn tiếp tục ở trong ta thì hắn sẽ tiếp tục chủ tọa ngôi trường trên đất Si Ôn cho đến khi ta ban cho hắn những lệnh truyền khác.

5 Và ta sẽ ban cho hắn phước lành gấp bội, về việc diễn giảng các thánh thư và những điều kín nhiệm để gây dựng cho trường học cùng giáo hội tại Si Ôn.

6 Và đối với những người khác trong trường ấy, ta, là Chúa, muốn tỏ lòng thương xót; tuy nhiên, có những kẻ cần phải bị asửa phạt và những việc làm của họ sẽ bị phơi bày.

7 aChiếc rìu đã để kề ở gốc cây; và cây nào không sinh btrái tốt thì sẽ bị đốn đi và ném vào lửa. Ta là Chúa đã phán vậy.

8 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, tất cả những người nào trong bọn họ biết rằng alòng mình bchân thật và đau khổ, và tâm hồn mình thống hối, và csẵn lòng tuân giữ các giao ước bằng dsự hy sinh—phải, mọi sự hy sinh mà ta là Chúa sẽ truyền lệnh—họ được ta echấp nhận.

9 Vì ta, là Chúa, sẽ làm cho họ giống như một cây sai trái, được trồng trên đất tốt lành, bên dòng suối trong, và kết được nhiều trái quý.

10 Thật vậy ta nói cho các ngươi hay, ý muốn của ta là một angôi nhà phải được xây cất trên đất Si Ôn, theo bkiểu mẫu mà ta đã ban cho các ngươi.

11 Phải, ngôi nhà đó cần phải được gấp rút xây cất bằng tiền thập phân của dân ta.

12 Này, đây là atiền thập phân và sự hy sinh mà ta là Chúa đòi hỏi nơi họ, để có thể xây cất bngôi nhà cho ta dành cho sự cứu rỗi Si Ôn—

13 Để làm nơi cho tất cả các thánh hữu dâng lời atạ ơn, và cũng là nơi học hỏi cho tất cả những ai được kêu gọi làm công việc giáo vụ trong tất cả các chức vụ và sự kêu gọi của họ;

14 Để họ có thể được hoàn hảo trong asự hiểu biết giáo vụ của mình, về lý thuyết, về nguyên tắc, và về giáo lý, về mọi điều liên quan tới bvương quốc của Thượng Đế trên thế gian, mà cchìa khóa của vương quốc này đã được giao cho các ngươi.

15 Và miễn là dân ta xây cất một ngôi nhà cho ta trong danh Chúa, và không để cho bất cứ một avật không thanh sạch nào vào trong đó, có nghĩa là không được để cho ngôi nhà ấy bị ô uế, thì bvinh quang của ta sẽ ngự ở trong đó;

16 Phải, và asự hiện diện của ta sẽ ở đó, vì ta sẽ vào đó, và tất cả những kẻ nào có tấm lòng bthanh khiết sẽ vào đó và sẽ trông thấy Thượng Đế.

17 Nhưng nếu nó bị ô uế thì ta sẽ không vào đó, và vinh quang của ta sẽ không ở đó; vì ta không vào những đền thờ không thánh thiện.

18 Và giờ đây, này, nếu Si Ôn làm được những điều này, thì nó sẽ được athịnh đạt, và bành trướng, và trở nên rất vinh quang, rất vĩ đại và rất đáng kinh sợ.

19 acác quốc gia trên thế gian sẽ tôn vinh nó; và sẽ nói: Chắc chắn bSi Ôn là thành phố của Thượng Đế chúng ta, và chắc chắn Si Ôn sẽ không thể đổ ngã được, và nó cũng không thể bị dời khỏi vị trí của nó, vì Thượng Đế đang ở đó, và bàn tay của Chúa đang ở đó;

20 Và Ngài đã thề rằng qua quyền năng mãnh liệt của Ngài, Ngài sẽ là sự cứu rỗi và atháp cao của nó.

21 Vậy nên, thật vậy, Chúa đã phán như vầy: Si Ôn hãy vui lên, vì đây là aSi Ônnhững kẻ có tấm lòng thanh khiết; vậy Si Ôn hãy vui lên, trong khi tất cả những kẻ tà ác sẽ khóc than.

22 Vì này, và trông kìa, asự trả thù sẽ mau lẹ giáng xuống những kẻ không tin kính chẳng khác chi cơn gió lốc; và ai là kẻ sẽ tránh được nó?

23 aTai họa của Chúa sẽ trải qua ngày và đêm, và những lời tường thuật về nó sẽ làm khốn khó tất cả mọi người; phải, nó sẽ không được chặn đứng cho đến khi Chúa đến;

24 Vì cơn phẫn nộ của Chúa nhóm lên chống lại những điều khả ố và tất cả những việc làm tà ác của chúng.

25 Tuy nhiên, Si Ôn sẽ athoát khỏi nếu nó tuân hành theo tất cả những điều mà ta đã truyền lệnh cho nó.

26 Còn nếu nó không tuân hành theo những điều ta đã truyền lệnh cho nó thì ta sẽ aviếng với nó tùy theo tất cả những việc làm của nó, với sự buồn phiền đau đớn, với bbệnh dịch, với tai họa, với gươm đao, với csự trả thù, với dngọn lửa thiêu nuốt.

27 Tuy nhiên, điều này cần phải được đọc một lần duy nhất này vào tai của nó, rằng ta là Chúa đã thu nhận sự hiến dâng của nó; và nếu nó không phạm tội thêm nữa, thì akhông một điều gì trong những điều này sẽ xảy đến cho nó;

28 Và ta sẽ aban cho nó nhiều phước lành, và sẽ gia tăng gấp bội phước lành cho nó, và cho các thế hệ của nó mãi mãi và đời đời, Chúa Thượng Đế của các ngươi phán vậy. A Men.