Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 12


Tiết 12

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Joseph Knight Sr. tại Harmony, Pennsylvania, tháng Năm năm 1829. Joseph Knight tin những lời tuyên bố của Joseph Smith về việc ông có những tấm bảng khắc chứa đựng Sách Mặc Môn, và công việc phiên dịch lúc đó đang được tiến hành và đã vài lần giúp đỡ về vật chất cho Joseph Smith và người biên chép của ông, mà sự giúp đỡ này đã giúp cho họ có thể tiếp tục phiên dịch được. Theo lời yêu cầu của Joseph Knight, Vị Tiên Tri đã cầu vấn Chúa và đã nhận được điều mặc khải này.

1–6, Những người làm việc trong vườn nho sẽ được cứu rỗi; 7–9, Tất cả những ai ước muốn và có đủ điều kiện có thể giúp đỡ công việc của Chúa.

1 aMột công việc vĩ đại và kỳ diệu sắp đến với con cái loài người.

2 Này, ta là Thượng Đế; hãy chú tâm nghe lời nói của ta, là lời sống và mãnh lực, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, có thể phân chia cả khớp lẫn tủy; vậy hãy chú tâm nghe lời nói của ta.

3 Này, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; vậy kẻ nào muốn gặt thì hãy để cho kẻ đó đưa lưỡi hái của mình vào với năng lực của mình; và hãy gặt khi ngày đang còn, để hắn có thể tích lũy cho linh hồn mình được sự cứu rỗi vĩnh viễn trong vương quốc của Thượng Đế.

4 Phải, kẻ nào muốn đưa lưỡi hái của mình vào để gặt thì kẻ ấy sẽ được Thượng Đế kêu gọi.

5 Vậy nên, nếu ngươi cầu xin ta thì ngươi sẽ được; nếu ngươi gõ cửa thì cửa sẽ mở cho ngươi.

6 Giờ đây, vì ngươi đã cầu xin, này, ta phán cùng ngươi rằng, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, và hãy tìm cách phổ biến và thiết lập chính nghĩa của Si Ôn.

7 Này, ta nói với ngươi và cũng nói với tất cả những ai ước muốn phổ biến và thiết lập công việc này;

8 Và chẳng ai có thể giúp đỡ trong công việc này nếu kẻ đó không có alòng khiêm nhường và đầy btình yêu thương, có cđức tin, dhy vọng, và elòng bác ái, ôn hòa trong mọi sự việc mà mình đã được giao phó cho.

9 Này, ta là sự sáng và sự sống của thế gian. Ta nói những lời này, vậy ngươi hãy hết sức lưu ý, rồi ngươi sẽ được kêu gọi. A Men.