Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 83


Tiết 83

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Independence, Missouri, ngày 30 tháng Tư năm 1832. Điều mặc khải này nhận được khi Vị Tiên Tri đang ngồi họp với những người anh em của ông.

1–4, Phụ nữ và trẻ con có quyền nhận được sự cấp dưỡng từ những người chồng và những người cha của họ; 5–6, Quả phụ và cô nhi có quyền nhận được sự cấp dưỡng từ Giáo Hội.

1 Thật vậy, để thêm vào những luật pháp của giáo hội về phụ nữ và trẻ con thuộc giáo hội, là những người đã amất chồng hay mất cha của họ, Chúa đã phán như vầy:

2 Phụ nữ có aquyền được chồng của mình chu cấp đầy đủ cho đến khi người chồng qua đời; và nếu họ không phải là những người phạm giới thì họ sẽ có được quyền tín hữu trong giáo hội.

3 Còn nếu họ không trung thành thì họ sẽ không có được quyền tín hữu trong giáo hội; tuy nhiên, họ vẫn có thể ở lại trên đất thừa hưởng của họ đúng theo các luật pháp của xứ sở.

4 Tất cả acác trẻ con đều có quyền được cha mẹ chu cấp đầy đủ cho đến khi chúng trưởng thành.

5 Và sau đó, chúng có quyền được giáo hội giúp đỡ, hay nói cách khác, chúng có quyền được anhà kho của Chúa giúp đỡ, nếu cha mẹ chúng không có gì để lại cho chúng làm phần thừa hưởng.

6 Và nhà kho phải được duy trì nhờ những của dâng hiến của giáo dân; và aquả phụ cùng cô nhi phải được chu cấp, cũng như bnhững người nghèo khó. A Men.