Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 57


Tiết 57

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Si Ôn, Hạt Jackson, Missouri, ngày 20 tháng Bảy năm 1831. Tuân theo lệnh truyền của Chúa để đi Missouri, nơi mà Ngài sẽ tiết lộ “đất thừa hưởng của các ngươi” (tiết 52), các anh cả đã lên đường từ Ohio đi đến biên giới phía tây của Missouri. Joseph Smith suy ngẫm về tình trạng của dân La Man và tự hỏi: “Khi nào nơi hoang dã này sẽ nở ra như một bông hồng? Khi nào Si Ôn sẽ được dựng lên trong vinh quang của nó, và đền thờ Ngài sẽ được tọa lạc tại đâu, để tất cả các quốc gia sẽ đến đó vào những ngày sau cùng?” Sau đó, ông đã nhận được điều mặc khải này.

1–3, Independence, Missouri, là nơi dành cho Thành Phố Si Ôn và đền thờ; 4–7, Các Thánh Hữu phải mua các vùng đất và nhận các phần đất thừa hưởng trong khu vực đó; 8–16, Sidney Gilbert phải thiết lập một cửa tiệm, William W. Phelps phải làm một người thợ in, và Oliver Cowdery phải hiệu đính tài liệu để xuất bản.

1 Hãy nghe đây, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán, hỡi các ngươi là những anh cả trong giáo hội ta, là những người đã quy tụ lại trên đất này là đất Missouri, theo lệnh ta truyền, là đất ta đã chỉ định và biệt riêng cho việc quy tụ các thánh hữu.

2 Vậy nên, đây là đất hứa, và là nơi dành cho thành phố Si Ôn.

3 Và Chúa Thượng Đế của các ngươi đã phán như vậy, nếu các ngươi muốn nhận được sự khôn ngoan thì đây là sự khôn ngoan. Này, nơi mà hiện gọi là Independence sẽ là vị trí trung tâm; và khoảnh đất dành cho đền thờ sẽ nằm về hướng tây, trên một miếng đất không xa tòa án.

4 Vậy nên, điều khôn ngoan là miếng đất này cần phải được các thánh hữu mua và mọi vùng đất phía tây, mãi tới ranh giới phân chia dân Do Thái với Dân Ngoại;

5 Và luôn cả mọi vùng đất giáp ranh những cánh đồng cỏ, miễn là các môn đồ của ta có khả năng mua các vùng đất đó. Này, đây là sự khôn ngoan, để cho họ có thể đất này mà thừa hưởng vĩnh viễn.

6 Và hãy để tôi tớ Sidney Gilbert của ta phục vụ trong chức vụ mà ta đã chỉ định cho hắn, tức là nhận các món tiền, làm người đại diện cho giáo hội, để mua đất ở tất cả các vùng phụ cận, miễn là việc này có thể được thực hiện một cách ngay thẳng và được hướng dẫn bằng sự khôn ngoan.

7 Và hãy để tôi tớ Edward Partridge của ta phục vụ trong chức vụ mà ta đã chỉ định cho hắn, và phân chia cho các thánh hữu đất thừa hưởng của họ, theo như ta đã truyền lệnh; và cả những người mà hắn đã chỉ định phụ giúp hắn.

8 Và lại nữa, thật vậy ta nói với các ngươi, hãy để tôi tớ Sidney Gilbert của ta định cư ở nơi này, và thiết lập một cửa tiệm, để hắn có thể buôn bán hàng hóa một cách ngay thẳng, để hắn có thể kiếm tiền mua đất cho sự lợi ích của các thánh hữu, và để hắn có thể thu hoạch được bất cứ những gì các môn đồ của ta cần đến để định cư họ trên đất thừa hưởng của họ.

9 Và hãy để tôi tớ Sidney Gilbert của ta cũng nhận một giấy phép—này, đây là điều khôn ngoan, và kẻ nào đọc thì phải hiểu—để hắn cũng có thể gửi hàng hóa đến cho dân chúng, ngay cả qua bất cứ những người nào hắn muốn, tức là những người thư ký làm việc cho hắn;

10 Và bằng cách này cung cấp cho các thánh hữu, để cho phúc âm của ta có thể được thuyết giảng tới tận những người đang ngồi trong bóng tối và ở trong miền và dưới bóng sự chết.

11 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, hãy để tôi tớ William W. Phelps của ta định cư ở nơi này và trở thành người thợ in cho giáo hội.

12 Và trông kìa, nếu thế gian tiếp nhận những điều hắn in ra—này, đây là sự khôn ngoan—hãy để hắn thu hoạch được những gì hắn có thể thu hoạch được một cách ngay thẳng, vì lợi ích của các thánh hữu.

13 Và hãy để tôi tớ Oliver Cowdery của ta phụ giúp hắn, theo như ta đã truyền lệnh, tại bất cứ nơi nào ta sẽ chỉ định cho hắn, để biên chép, sửa chữa, và chọn lọc, hầu cho tất cả mọi sự việc đều có thể đúng trước mặt ta, theo như Thánh Linh chứng tỏ qua hắn.

14 Và như vậy là những người mà ta đã đề cập tới phải được định cư trên đất Si Ôn cùng với gia đình mình, càng nhanh chóng càng tốt, để làm những điều ta vừa nói tới.

15 Và giờ đây, về việc quy tụ—Hãy để vị giám trợ và người đại diện chuẩn bị sẵn cho những gia đình nào đã được lệnh phải đến đất này, càng sớm càng tốt, và định cư họ trên đất thừa hưởng của họ.

16 Và đối với các anh cả cùng các tín hữu còn lại, những lời chỉ dẫn sẽ được ban thêm sau này. Quả thật vậy. A Men.