Thánh Thư
An Ma 25


Chương 25

Những cuộc xâm lăng của dân La Man lan rộng—Dòng dõi của các thầy tư tế của Nô Ê bị chết thiêu đúng như lời của A Bi Na Đi đã tiên tri—Nhiều dân La Man được cải đạo và gia nhập vào dân An Ti Nê Phi Lê Hi—Họ tin nơi Đấng Ky Tô và tuân giữ luật pháp Môi Se. Khoảng 90–77 trước T.C.

1 Và này, giờ đây chuyện rằng, những người dân La Man ấy lại càng tức giận thêm, vì chúng đã giết đồng bào của mình; vậy nên chúng thề sẽ báo thù dân Nê Phi; và lúc đó chúng không còn toan tính sát hại dân An Ti Nê Phi Lê Hi nữa.

2 Nhưng chúng chuyển những đạo quân của mình đến biên thùy xứ Gia Ra Hem La, và tấn công những người dân sống trong xứ Am Mô Ni Ha và hủy diệt họ.

3 Và sau đó, chúng gây nhiều trận chiến với dân Nê Phi, mà trong các trận này, chúng bị đẩy lui và bị giết chết.

4 Và trong số dân La Man bị giết này phần đông đều thuộc dòng dõi của A Mu Lôn và các anh em của hắn, là các thầy tư tế của vua Nô Ê, và chúng đã bị bàn tay của dân Nê Phi giết chết;

5 Và số còn lại, sau khi chạy trốn vào vùng hoang dã phía đông đã tước đoạt uy quyền và quyền hành cai trị dân La Man, khiến cho nhiều người La Man phải bị chết thiêu vì tín ngưỡng của họ—

6 Vì có nhiều người trong bọn họ, sau khi phải chịu đựng nhiều tổn thất và nhiều nỗi khốn khổ, đã bắt đầu được khơi động để nhớ lại những lời của A Rôn cùng các anh em của ông đã thuyết giảng cho họ trong xứ sở của họ; vì thế họ bắt đầu không tin vào những truyền thống của tổ phụ mình nữa, mà tin vào Chúa, và tin rằng Ngài đã ban cho dân Nê Phi quyền năng lớn lao; do đó mà có nhiều người trong bọn họ đã được cải đạo ở trong vùng hoang dã.

7 Và chuyện rằng, những người chỉ huy đó, là con cháu của A Mu Lôn còn sống sót lại, đã ra lệnh là họ phải bị hành quyết, phải, tất cả những ai tin vào các điều này.

8 Bấy giờ, cuộc tuẫn đạo này đã khiến cho nhiều đồng bào của họ bị khơi động lòng tức giận, và bắt đầu sự tranh chấp ngay trong vùng hoang dã; và dân La Man bắt đầu lùng bắt dòng dõi của A Mu Lôn và các anh em của hắn để giết; và chúng phải chạy trốn vào vùng hoang dã phía đông.

9 Và này, ngày này chúng bị dân La Man lùng bắt. Như vậy là những lời nói của A Bi Na Đi đã ứng nghiệm, là lời mà ông đã đề cập đến dòng dõi của các thầy tư tế là những kẻ đã bắt ông phải bị chết thiêu.

10 Vì ông đã nói với chúng rằng: Những gì các ngươi làm cho ta sẽ tượng trưng cho những điều sẽ xảy đến sau này.

11 Và bấy giờ A Bi Na Đi là người đầu tiên bị chết thiêu bởi vì niềm tin của ông nơi Thượng Đế; bấy giờ điều ông muốn nói là, sẽ có nhiều người bị chết thiêu chẳng khác chi ông đã chịu vậy.

12 Và ông còn nói với các thầy tư tế của Nô Ê rằng, dòng dõi của chúng sẽ làm cho nhiều người bị hành quyết theo hình thức ông đã bị, và chúng sẽ bị phân tán khắp nơi cùng bị sát hại, giống như chiên không người chăn giữ bị thú rừng săn đuổi và giết chết; và giờ đây này, những lời này đã được ứng nghiệm, vì chúng đã bị dân La Man đánh đuổi, và chúng bị săn đuổi và chúng bị đánh đập.

13 Và chuyện rằng, khi dân La Man thấy mình không thắng nổi dân Nê Phi, họ bèn trở về xứ sở của mình; và nhiều người trong bọn họ đã đến cư ngụ trong xứ Ích Ma Ên và trong xứ Nê Phi, và gia nhập dân của Thượng Đế, tức là dân An Ti Nê Phi Lê Hi.

14 Và họ cũng chôn giấu các vũ khí chiến tranh của họ theo như các đồng bào của họ đã làm, và họ bắt đầu trở thành một dân tộc ngay chính; họ đi theo đường lối của Chúa, và cố gắng tuân giữ các lệnh truyền và các luật lệ của Ngài.

15 Phải, họ tuân giữ luật pháp Môi Se; vì họ vẫn cần phải tuân giữ luật pháp Môi Se, vì luật pháp đó chưa được làm trọn. Tuy có luật pháp Môi Se, họ vẫn trông chờ sự hiện đến của Đấng Ky Tô, xem luật pháp Môi Se như một biểu tượng cho sự hiện đến của Ngài, và tin rằng họ cần phải tuân giữ các lễ nghi bề ngoài này cho đến lúc Ngài xuất hiện cho họ thấy.

16 Giờ đây, họ không cho rằng, sự cứu rỗi có được nhờ bởi luật pháp Môi Se; nhưng luật pháp Môi Se đã giúp củng cố đức tin của họ nơi Đấng Ky Tô; và nhờ đó mà họ giữ được niềm hy vọng qua đức tin về sự cứu rỗi vĩnh cửu, dựa trên tinh thần tiên tri đã nói lên những điều sẽ xảy đến.

17 Và giờ đây này, Am Môn, A Rôn, Ôm Nê, Him Ni, và các anh em của họ đều vui mừng quá đỗi, vì sự thành công của họ giữa người La Man, vì họ thấy rằng, Chúa đã ban phát cho họ theo những lời cầu nguyện của họ, và Ngài cũng làm ứng nghiệm lời của Ngài phán cùng họ trong mọi sự việc.