Ê The 1
  Footnotes
  Theme

  Sách Ê The

  Biên sử của dân Gia Rết được ghi chép lại từ hai mươi bốn bảng khắc do dân Lim Hi tìm thấy vào thời Vua Mô Si A.

  Chương 1

  Mô Rô Ni tóm lược các biên sử của Ê The—Gia phả của Ê The được đề cập tới—Ngôn ngữ của dân Gia Rết không bị làm lộn xộn ở Tháp Ba Bên—Chúa hứa sẽ dẫn dắt họ đến một vùng đất chọn lọc và làm cho họ thành một dân tộc vĩ đại.

  1 Và giờ đây, tôi, aMô Rô Ni, xin bắt đầu ghi chép truyện ký về những dân cư thời xưa đã bị bbàn tay Chúa hủy diệt khỏi xứ miền bắc này.

  2 Và tôi viết truyện ký này từ ahai mươi bốn bảng khắc do dân Lim Hi tìm được, gọi là Sách Ê The.

  3 Và tôi cho rằng, phần đầu của biên sử này nói về sự sáng tạo thế gian và luôn cả A Đam, và truyện ký từ thời đó cho đến thời có angọn tháp vĩ đại, cùng tất cả những gì xảy ra cho con cái loài người trong thời đó, thì người Do Thái đã có rồi—

  4 Vậy nên tôi không ghi chép những điều đã xảy ra từ athời A Đam đến thời đó, nhưng những điều này đã có ghi chép trên các bảng khắc; và ai tìm được những bảng khắc ấy thì sẽ có quyền năng để có được một truyện ký đầy đủ.

  5 Nhưng này, tôi không ghi chép đầy đủ truyện ký, mà chỉ ghi lại có một phần thôi, tức là phần nói về thời có ngọn tháp đến thời dân ấy bị hủy diệt.

  6 Và theo thể cách đó tôi đã ghi chép truyện ký này. Người viết ra biên sử này có tên là aÊ The. Ông là con cháu của Cô Ri An Tô.

  7 Cô Ri An Tô là con trai của Mô Rôn.

  8 Và Mô Rôn là con trai của Ê Thêm.

  9 Và Ê Thêm là con trai của A Kha.

  10 Và A Kha là con trai của Sết.

  11 Và Sết là con trai của Síp Lân.

  12 Và Síp Lân là con trai của Côm.

  13 Và Côm là con trai của Cô Ri An Tum.

  14 Và Cô Ri An Tum là con trai của Am Ni Ga Đa.

  15 Và Am Ni Ga Đa là con trai của A Rôn.

  16 Và A Rôn là con cháu của Hếch, Hếch là con trai của Hứa Thơm.

  17 Và Hứa Thơm là con trai của Líp.

  18 Và Líp là con trai của Kích.

  19 Và Kích là con trai của Cô Rôm.

  20 Và Cô Rôm là con trai của Lê Vi.

  21 Và Lê Vi là con trai của Kim.

  22 Và Kim là con trai của Mô Ri An Tôn.

  23 Và Mô Ri An Tôn là con cháu của Ríp La Kích.

  24 Và Ríp La Kích là con trai của Se Giơ.

  25 Và Se Giơ là con trai của Hếch.

  26 Và Hếch là con trai của Côm.

  27 Và Côm là con trai của Cô Ri An Tum.

  28 Và Cô Ri An Tum là con trai của Ê Me.

  29 Và Ê Me là con trai của Ô Me.

  30 Và Ô Me là con trai của Su Lê.

  31 Và Su Lê là con trai của Kíp.

  32 Và Kíp là con trai của Ô Ri Ha, và Ô Ri Ha là con trai của Gia Rết;

  33 Và chính ông aGia Rết này đã đi với anh mình và gia đình họ, cùng vài người khác nữa và gia đình họ ra khỏi ngọn tháp vĩ đại vào lúc Chúa blàm lộn xộn tiếng nói của dân chúng, và trong cơn thịnh nộ Ngài thề rằng, họ sẽ bị phân tán cùng khắp cmặt đất; và đúng theo lời Chúa, dân chúng đã bị phân tán.

  34 aanh của Gia Rết vốn là một người có vóc dáng cao lớn lực lưỡng, và lại được Chúa hết sức ưu đãi, nên Gia Rết, em của ông, bảo ông rằng: Anh hãy kêu cầu Chúa, xin Ngài đừng làm lộn xộn tiếng nói của chúng ta khiến chúng ta không hiểu lời nói của nhau.

  35 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết bèn cầu xin Chúa, và Chúa động lòng thương hại Gia Rết; vậy nên Ngài không làm lộn xộn tiếng nói của Gia Rết; và Gia Rết cùng anh mình không bị làm lộn xộn tiếng nói.

  36 Rồi Gia Rết bảo anh mình rằng: Anh hãy kêu cầu Chúa lần nữa, xin Ngài cất bỏ cơn thịnh nộ của Ngài khỏi bạn bè của chúng ta, và xin Ngài đừng làm lộn xộn tiếng nói của họ.

  37 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết kêu cầu Chúa, và Chúa cũng động lòng thương hại cho bạn bè và gia đình họ, nên Ngài không làm lộn xộn tiếng nói của họ.

  38 Và chuyện rằng, Gia Rết lại bảo anh mình rằng: Anh hãy đi cầu vấn Chúa xem Ngài có đuổi chúng ta ra khỏi xứ này không? Và nếu Ngài sẽ đuổi chúng ta ra khỏi xứ này, thì kêu cầu Ngài xem chúng ta phải đi về đâu. Và biết đâu Chúa chẳng đưa chúng ta đến một vùng đất achọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác trên thế gian này? Và nếu điều ấy sẽ như vậy, thì chúng ta hãy trung thành với Chúa, để chúng ta có thể nhận đất ấy làm đất thừa hưởng.

  39 Và chuyện rằng anh của Gia Rết kêu cầu Chúa đúng theo những lời do miệng Gia Rết nói ra.

  40 Và chuyện rằng, Chúa nghe lời kêu cầu của anh của Gia Rết, và động lòng thương hại ông và phán bảo rằng:

  41 Hãy đi gom góp các đàn gia súc của ngươi lại, cả con đực lẫn con cái, đủ loại; và luôn cả các hạt giống trồng dưới đất, đủ loại; cùng agia đình ngươi, em ngươi là Gia Rết và gia đình hắn, và luôn cả bbạn bè ngươi, gia đình họ; và bạn bè của Gia Rết và gia đình họ;

  42 Và khi làm xong việc này, ngươi hãy ađi dẫn đầu và đưa họ đến thung lũng ở hướng bắc. Và nơi đó ta sẽ gặp ngươi, và ta sẽ đi btrước dẫn đường cho ngươi tới một vùng đất cchọn lọc hơn hết thảy mọi vùng đất khác trên thế gian này.

  43 Và ở đấy ta sẽ ban phước cho ngươi và cho dòng dõi của ngươi, và ta sẽ gây dựng từ dòng dõi của ngươi, dòng dõi của em ngươi, và dòng dõi của những người đi theo ngươi thành một dân tộc vĩ đại. Và sau này sẽ không có một dân tộc nào vĩ đại hơn dân mà ta sẽ gây dựng lên từ dòng dõi của ngươi, trên khắp mặt đất này. Và đó là việc ta sẽ làm cho ngươi vì ngươi đã cầu khẩn ta trong bấy lâu nay.