Thánh Thư
3 Nê Phi 20


Chương 20

Chúa Giê Su cung ứng bánh và rượu nho một cách kỳ diệu, và một lần nữa thực hiện Tiệc Thánh cho họ—Dân còn sót lại của Gia Cốp sẽ trở nên hiểu biết về Chúa, Thượng Đế của họ, và sẽ thừa hưởng Mỹ Châu—Chúa Giê Su là vị tiên tri giống như Môi Se và dân Nê Phi là con cháu của các tiên tri—Những người khác thuộc dân của Chúa sẽ được quy tụ về Giê Ru Sa Lem. Khoảng 34 sau T.C.

1 Và chuyện rằng, Ngài bảo dân chúng và các môn đồ của Ngài hãy ngưng cầu nguyện, nhưng Ngài bảo họ chớ ngưng cầu nguyện trong lòng.

2 Và Ngài bảo họ hãy trỗi dậy và đứng lên. Và họ trỗi dậy và đứng lên.

3 Và chuyện rằng, Ngài lại bẻ bánh và ban phước lành rồi đưa cho các môn đồ ăn.

4 Và khi họ ăn xong, Ngài bảo họ lấy bánh bẻ ra và phân phát cho đám đông.

5 Và khi họ phân phát cho dân chúng xong, Ngài lại ban rượu nho cho họ uống, và phán bảo họ phân phát rượu nho cho dân chúng.

6 Bấy giờ, bánh và rượu nho không phải do dân chúng hay các môn đồ đem lại;

7 Nhưng quả thật Ngài đã đưa bánh cho họ ăn và đưa rượu nho cho họ uống.

8 Rồi Ngài phán cùng họ rằng: Kẻ nào ăn bánh này là ăn vào tâm hồn mình thể xác của ta; và kẻ nào uống rượu nho này là uống vào tâm hồn mình máu của ta; và tâm hồn kẻ ấy sẽ được luôn luôn no đủ; không bao giờ còn bị đói hay khát nữa.

9 Giờ đây, khi dân chúng ăn và uống xong, này, họ đều được đầy dẫy Thánh Linh; và họ đồng thanh cất tiếng tôn vinh Chúa Giê Su là Đấng mà họ đã trông thấy và nghe.

10 Và chuyện rằng, sau khi tất cả mọi người đều tôn vinh Chúa Giê Su, Ngài phán cùng họ rằng: Này, giờ đây ta làm xong lệnh truyền mà Đức Chúa Cha đã truyền lệnh cho ta về dân này, là dân còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên.

11 Các ngươi hãy nhớ lại là ta đã nói với các ngươi rằng, khi nào những lời của Ê Sai được ứng nghiệm—này, những lời ấy được ghi chép và các ngươi có trước mắt mình, vậy các ngươi hãy tìm hiểu những lời ấy—

12 Và quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, khi nào những lời ấy được ứng nghiệm, thì đó là lúc giao ước Đức Chúa Cha đã lập với dân Ngài được làm tròn, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

13 Và đến lúc đó, những dân còn sót lại, là những kẻ sẽ bị phân tán khắp nơi trên mặt đất, sẽ được quy tụ lại từ đông, tây, nam, bắc; và họ sẽ được đưa tới sự hiểu biết Chúa, Thượng Đế của họ, là Đấng đã cứu chuộc họ.

14 Và Đức Chúa Cha truyền lệnh cho ta ban đất này cho các ngươi để các ngươi thừa hưởng.

15 Và ta nói cho các ngươi hay rằng, nếu Dân Ngoại không hối cải sau khi họ nhận được phước lành, sau khi họ đã phân tán dân của ta—

16 Thì lúc đó, các ngươi, là dân còn sót lại của gia tộc Gia Cốp, sẽ đến cùng họ; và các ngươi sẽ sống ở giữa họ là một dân tộc đông đảo; và lúc ấy các ngươi sẽ sống giữa họ như sư tử ở giữa đám thú rừng, và như sư tử con ở giữa các bầy chiên, và khi nó đi qua, nó chà đạp và cắn xé thành muôn mảnh, và chẳng ai có thể giải cứu được.

17 Tay của ngươi sẽ dấy lên trên các kẻ thù nghịch của mình, và tất cả kẻ thù của ngươi sẽ bị khai trừ.

18 Và ta sẽ quy tụ dân ta lại, chẳng khác chi một người thu góp những bó lúa của mình vào sân đập lúa.

19 Vì ta sẽ làm cho dân ta, là dân mà Đức Chúa Cha đã lập giao ước, phải, ta sẽ làm cho sừng của ngươi tựa như sắt, và móng của ngươi tựa như đồng. Và ngươi sẽ đánh nhiều dân tộc tan thành muôn mảnh; ta sẽ hiến dâng lợi tức của chúng lên Chúa, và tài sản của chúng lên Chúa của toàn thể thế gian. Và này, chính ta là Đấng làm điều đó.

20 Và chuyện rằng, lời Đức Chúa Cha phán, vào ngày đó, gươm công lý của ta sẽ treo trên đầu chúng; và nếu chúng không hối cải, gươm ấy sẽ rơi lên đầu chúng, phải, sẽ rơi lên tất cả các quốc gia của người Dân Ngoại, lời Đức Chúa Cha phán vậy.

21 Và chuyện rằng, lúc ấy ta sẽ gây dựng dân của ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

22 Và này, ta sẽ gây dựng dân tộc này trong xứ này, để làm tròn giao ước mà ta đã lập với tổ phụ các ngươi là Gia Cốp; và lúc ấy sẽ có một Tân Giê Ru Sa Lem. Và quyền năng trên trời sẽ ở giữa dân này; phải, ngay cả ta cũng sẽ ở giữa các ngươi.

23 Này, ta chính là Đấng mà Môi Se đã nói tới như vầy: Chúa, Thượng Đế các ngươi, sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một tiên tri giống như ta; các ngươi phải nghe theo Ngài về mọi điều mà Ngài nói cùng các ngươi. Và chuyện rằng, kẻ nào không nghe theo vị tiên tri đó sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng.

24 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, phải, tất cả các tiên tri kể từ Sa Mu Ên cho đến những người tiếp nối sau đó, tất cả những người nào đã từng lên tiếng, đều làm chứng về ta.

25 Và này, các ngươi là con cháu của các tiên tri; và các ngươi thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên; và các ngươi thuộc giao ước mà Đức Chúa Cha đã lập với tổ phụ các ngươi, khi Ngài phán cùng Áp Ra Ham rằng: Nhờ dòng dõi của ngươi, mà tất cả các dân trên thế gian này đều sẽ được phước.

26 Đức Chúa Cha đã dấy ta lên cho các ngươi trước nhất, rồi sai ta xuống ban phước cho các ngươi để dẫn dắt mỗi người trong các ngươi ra khỏi điều bất chính của mình; và sở dĩ phải làm vậy là vì các ngươi là con cái của giao ước—

27 Và sau khi các ngươi được ban phước thì đó là lúc Đức Chúa Cha đã làm tròn giao ước mà Ngài đã lập với Áp Ra Ham như vầy: Nhờ dòng dõi của ngươi, mà tất cả các dân trên thế gian này đều được phước—nhờ ta trút Đức Thánh Linh xuống Dân Ngoại, và phước lành này sẽ làm cho Dân Ngoại mạnh hơn tất cả dân khác, khiến họ phân tán dân ta, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên.

28 Và họ sẽ là tai họa cho dân xứ này. Tuy nhiên, sau khi họ nhận được phúc âm trọn vẹn của ta, rồi nếu họ chai đá trong lòng chống lại ta, thì ta sẽ trả lại những điều bất chính của họ trên đầu họ, lời Đức Chúa Cha phán vậy.

29 Và lúc ấy ta sẽ nhớ đến giao ước mà ta đã lập với dân của ta; và ta đã giao ước với họ rằng, ta sẽ quy tụ họ lại vào kỳ định của ta, rằng ta sẽ ban lại cho họ đất của tổ phụ họ để họ thừa hưởng, đó là xứ Giê Ru Sa Lem, là đất hứa ban cho họ mãi mãi, lời Đức Chúa Cha phán vậy.

30 Và chuyện rằng, sẽ tới lúc khi mà phúc âm trọn vẹn của ta sẽ được thuyết giảng cho họ;

31 Và họ sẽ tin nơi ta, rằng ta là Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế, và sẽ cầu nguyện Đức Chúa Cha trong danh ta.

32 Lúc ấy những người canh gác của họ sẽ cất tiếng cùng nhau ca lên; vì họ sẽ được thấy tận mắt.

33 Lúc ấy Đức Chúa Cha sẽ quy tụ họ trở lại, và ban cho họ Giê Ru Sa Lem làm đất thừa hưởng.

34 Lúc ấy họ sẽ vui mừng—Hãy cùng nhau ca hát, hỡi những nơi hoang vắng của Giê Ru Sa Lem; vì Đức Chúa Cha đã an ủi dân Ngài, Ngài đã cứu chuộc Giê Ru Sa Lem.

35 Đức Chúa Cha đã tỏ trần cánh tay thánh của Ngài trước mắt tất cả mọi quốc gia; và tất cả mọi nơi tận cùng của trái đất sẽ được thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Cha; và Đức Chúa Cha với ta là một.

36 Và lúc ấy, những điều gì đã có ghi chép đều được xảy ra: Hãy thức tỉnh, hãy thức tỉnh một lần nữa, và mặc lấy sức mạnh của ngươi, hỡi Si Ôn; hãy mặc lấy những y phục đẹp, hỡi Giê Ru Sa Lem, thành phố thánh, vì từ nay về sau chẳng có kẻ nào chưa được cắt bì hay ô uế được đi vào chỗ của ngươi.

37 Hãy tự giũ sạch bụi đất đi; hãy trỗi dậy và ngồi lên, hỡi Giê Ru Sa Lem; hãy cởi bỏ dây trói buộc nơi cổ ngươi, hỡi người con gái bị giam cầm của Si Ôn.

38 Vì Chúa có phán như vầy: Các ngươi đã tự bán mình bằng cách cho không, và các ngươi sẽ được chuộc lại chẳng bằng tiền bạc.

39 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay rằng, dân ta sẽ biết danh ta; phải, vào ngày đó, họ sẽ biết rằng ta là Đấng đã phán.

40 Và rồi họ sẽ nói rằng: Xinh đẹp thay những bước chân trên núi của người đem lại tin lành cho họ, rao truyền sự bình an, đem lại tin lành cho họ về điều tốt, rao truyền sự cứu rỗi, và nói với Si Ôn rằng: Thượng Đế ngươi đang trị vì!

41 Và rồi một tiếng kêu lớn vọng lên rằng: Các ngươi hãy đi, các ngươi hãy đi, hãy ra khỏi chốn này, chớ đụng vào những gì ô uế; các ngươi hãy ra khỏi nó; hãy thanh sạch, hỡi các ngươi là những người mang các bình chứa của Chúa.

42 Vì các ngươi sẽ chẳng ra đi vội vã hay chạy trốn, vì Chúa sẽ đi trước các ngươi, và Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên sẽ đi phía sau các ngươi.

43 Này, tôi tớ của ta sẽ hành động một cách thận trọng; người sẽ được tôn vinh, tán tụng và rất cao trọng.

44 Như nhiều kẻ phải ngạc nhiên khi thấy ngươi—mặt người xấu xí hơn bất cứ ai, và hình dáng người cũng xấu xí hơn các con trai của loài người—

45 Như vậy người sẽ rưới lên nhiều quốc gia; các vua sẽ ngậm miệng lại khi thấy người, vì họ sẽ thấy những điều chưa ai từng nói cho họ biết, và họ sẽ hiểu biết những điều họ chưa từng nghe.

46 Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, tất cả những điều này chắc chắn sẽ xảy đến như Đức Chúa Cha đã truyền lệnh cho ta. Lúc ấy giao ước Đức Chúa Cha đã lập với dân Ngài sẽ được làm tròn; và rồi lúc ấy, dân của ta sẽ lại cư ngụ tại Giê Ru Sa Lem, và nơi đó sẽ là đất thừa hưởng của họ.

In