Thánh Thư
3 Nê Phi 23


Chương 23

Chúa Giê Su chấp nhận những lời của Ê Sai—Ngài truyền lệnh cho dân chúng phải tìm hiểu những lời tiên tri—Những lời của Sa Mu Ên, người La Man, nói về Sự Phục Sinh được thêm vào trong các biên sử của họ. Khoảng 34 sau T.C.

1 Và giờ đây, này, ta nói cho các ngươi hay rằng, các ngươi cần phải tìm hiểu những điều này. Phải, ta truyền lệnh cho các ngươi phải chuyên tâm tìm hiểu những điều này; vì những lời nói của Ê Sai thật vĩ đại thay!

2 Vì quả thật người đã nói tới tất cả những điều có liên hệ đến dân của ta là gia tộc Y Sơ Ra Ên; vậy nên, điều cần thiết là người cũng cần phải nói với Dân Ngoại nữa.

3 Và tất cả những điều người nói đều đã xảy ra và sẽ xảy ra đúng như lời người nói.

4 Vậy nên, hãy chú tâm đến những lời của ta. Hãy ghi chép những điều ta đã phán bảo cho các ngươi; và tùy theo thời gian và ý muốn của Đức Chúa Cha mà những điều ấy sẽ đến với Dân Ngoại.

5 Và bất cứ kẻ nào chịu nghe lời ta, và hối cải cùng chịu phép báp têm thì sẽ được cứu. Hãy tìm hiểu các lời tiên tri, vì có nhiều lời làm chứng cho những điều này.

6 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài lặp lại một lần nữa, sau khi Ngài đã giải thích cho họ hiểu tất cả thánh thư mà họ đã có, Ngài phán cùng họ rằng: Này, ta muốn các ngươi ghi chép thêm những thánh thư khác mà các ngươi chưa có.

7 Và chuyện rằng Ngài phán cùng Nê Phi: Hãy đem ra đây biên sử mà ngươi đang cất giữ.

8 Và khi Nê Phi mang các biên sử đến để trước mặt Ngài, Ngài đưa mắt nhìn và phán rằng:

9 Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta có truyền lệnh cho tôi tớ của ta là Sa Mu Ên, người La Man, phải làm chứng với dân này rằng, đến ngày mà Đức Chúa Cha sẽ vinh danh Ngài nơi ta thì sẽ có nhiều thánh đồ được sống lại từ cõi chết và sẽ xuất hiện trước mặt nhiều người và phục sự họ. Và rồi Ngài hỏi họ rằng: Không phải vậy sao?

10 Và các môn đồ của Ngài đáp lời Ngài rằng: Thưa Chúa, đúng vậy, Sa Mu Ên đã tiên tri đúng như lời Ngài phán, và những điều đó đã được ứng nghiệm.

11 Và Chúa Giê Su lại hỏi họ: Sao các ngươi không ghi chép điều này, nghĩa là có nhiều thánh đồ đã sống lại và xuất hiện trước mặt nhiều người và đã phục sự họ?

12 Và chuyện rằng, Nê Phi nhớ ra là điều này đã không được ghi chép.

13 Và chuyện rằng Chúa Giê Su truyền lệnh phải ghi chép điều này; vậy nên, điều này đã được ghi chép theo như Ngài đã truyền lệnh.

14 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su giải thích xong tất cả những phần thánh thư chung với nhau, mà họ đã ghi chép, Ngài truyền lệnh cho họ phải giảng dạy cho dân chúng những điều mà Ngài đã giải thích cho họ.

In