Thánh Thư
3 Nê Phi 13


Chương 13

Chúa Giê Su dạy dân Nê Phi Lời Cầu Nguyện của Chúa—Họ phải tích trữ của cải trên trời—Mười hai môn đồ được truyền lệnh là không được lo lắng về những vấn đề thế tục khi trong giáo vụ—Đối chiếu với Ma Thi Ơ 6. Khoảng năm 34 sau T.C.

1 Quả thật, quả thật, ta nói rằng, ta muốn các ngươi bố thí cho kẻ nghèo; nhưng phải chú ý đừng bố thí trước mặt người ta để cho họ đều thấy; bằng không thì các ngươi sẽ chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời.

2 Vậy nên, khi các ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình như bọn đạo đức giả thường làm trong các nhà hội và ngoài đường phố để được sự tôn vinh của người ta. Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, những kẻ đó đã nhận được phần thưởng của mình rồi.

3 Song khi ngươi bố thí, đừng cho bàn tay trái biết việc làm của bàn tay mặt;

4 Hầu cho việc bố thí của ngươi được kín nhiệm; và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai.

5 Và khi ngươi cầu nguyện, ngươi chớ làm như bọn đạo đức giả, vì chúng ưa đứng cầu nguyện trong nhà hội và tại các góc đường phố để cho người ta thấy. Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, những kẻ đó đã được phần thưởng của mình rồi.

6 Còn ngươi, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng kín của mình, và sau khi đã đóng cửa, hãy cầu nguyện Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm; và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai.

7 Vả khi các ngươi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại những lời vô ích như những người tà giáo, vì chúng tưởng rằng, nếu nói nhiều thì sẽ được nghe.

8 Vậy các ngươi chớ làm như chúng, vì Cha các ngươi biết những gì các ngươi cần trước khi các ngươi cầu xin Ngài.

9 Vậy các ngươi hãy cầu nguyện theo thể thức như vầy: Thưa Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha được thánh.

10 Ý Cha được nên ở dưới thế gian như trên trời.

11 Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha những kẻ mắc nợ chúng con.

12 Xin chớ đưa chúng con vào sự cám dỗ, nhưng giải thoát chúng con khỏi điều tà ác.

13 Vì vương quốc, quyền năng, và vinh quang đều thuộc về Cha mãi mãi. A Men.

14 Vì nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha thiên thượng của các ngươi cũng sẽ tha thứ cho các ngươi;

15 Nhưng nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta, thì Cha của các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi.

16 Khi các ngươi nhịn ăn, chớ làm bộ buồn rầu như những kẻ đạo đức giả, vì những kẻ ấy nhăn nhó mặt mày để người ta nhìn biết chúng đang nhịn ăn. Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, chúng đã được phần thưởng của chúng rồi.

17 Còn ngươi, khi nhịn ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt;

18 Hầu không tỏ vẻ với người ta là mình nhịn ăn, nhưng chỉ tỏ cho Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm; và Cha ngươi là Đấng thấy ở trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi một cách công khai.

19 Chớ tích trữ của cải cho mình trên thế gian này, nơi có mối mọt và rỉ sét làm hư hỏng, và có kẻ trộm đào ngạch khoét vách lấy đi;

20 Nhưng phải tích trữ của cải mình trên trời là nơi không có mối mọt hay rỉ sét làm hư hỏng, và cũng không có kẻ trộm đào ngạch hay khoét vách lấy được.

21 Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.

22 Đèn của thân thể là con mắt; vậy nên, nếu mắt ngươi tốt thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng.

23 Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể ngươi đều tối tăm. Vậy nên, nếu sự sáng trong ngươi là tối tăm thì sự tối tăm ấy lớn biết bao!

24 Không ai có thể hầu việc hai chủ, vì kẻ đó sẽ yêu chủ này mà ghét bỏ chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các ngươi không thể hầu việc cả Thượng Đế lẫn Ma Môn được.

25 Và giờ đây chuyện rằng, khi Chúa Giê Su phán xong những lời này, Ngài bèn nhìn mười hai vị mà Ngài đã lựa chọn và nói với họ rằng: Hãy nhớ những lời ta đã phán. Vì này, các ngươi là những người được ta lựa chọn để thuyết giảng cho dân này. Vậy nên ta nói cho các ngươi hay, đừng lo lắng về sự sống của mình, phải ăn gì, uống gì; hoặc về thân thể mình, phải mặc gì. Sự sống há chẳng hơn đồ ăn, và thân thể há chẳng hơn áo mặc hay sao?

26 Hãy nhìn xem chim muông trên trời, chúng chẳng gieo trồng, chẳng gặt hái, và cũng chẳng thu trữ vào kho; vậy mà Cha thiên thượng của các ngươi vẫn nuôi dưỡng chúng. Các ngươi há chẳng được quý hơn chúng hay sao?

27 Trong số các ngươi có ai vì lo lắng nhiều mà làm hình vóc mình dài thêm được một đoạn hay không?

28 Còn về phần quần áo, sao các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngẫm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm việc vất vả, cũng không kéo chỉ;

29 Nhưng ta nói cho các ngươi hay rằng, dẫu vua Sa Lô Môn sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt bằng một trong những đóa hoa đó.

30 Vậy nên, một khi cỏ ngoài đồng, là loài hôm nay còn sống nhưng ngày mai bị ném vào lò mà Thượng Đế còn cho nó mặc như vậy, huống chi là các ngươi, nếu các ngươi không kém đức tin.

31 Vậy chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? Chúng ta sẽ uống gì? Hay chúng ta sẽ mặc gì?

32 Vì Cha thiên thượng của các ngươi biết các ngươi cần tất cả những thứ đó.

33 Nhưng trước tiên các ngươi hãy tìm kiếm vương quốc của Thượng Đế và sự ngay chính của Ngài, rồi tất cả những thứ kia sẽ được ban thêm cho các ngươi.

34 Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo lấy cho ngày mai. Sự khó khăn ngày nào đủ cho ngày ấy.

In