Thánh Thư
3 Nê Phi 30


Chương 30

Dân Ngoại ngày sau được truyền lệnh phải hối cải và đến cùng Đấng Ky Tô để được tính chung vào với gia tộc Y Sơ Ra Ên. Khoảng 34–35 sau T.C.

1 Hãy nghe đây, hỡi người Dân Ngoại, hãy nghe những lời của Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Tử của Thượng Đế hằng sống. Ngài đã truyền lệnh cho tôi phải nói về các người, vì này, Ngài truyền lệnh cho tôi phải ghi chép lại như vầy:

2 Hỡi tất cả những người Dân Ngoại, hãy lánh xa những đường lối tà ác của mình; và hãy hối cải những hành động xấu xa của các ngươi, cùng những sự dối trá, lường gạt, tà dâm, âm mưu liên kết bí mật, những sự thờ phượng thần tượng, sát nhân, sự mưu chước tăng tế, lòng ganh tị, tranh giành, cùng tất cả mọi điều tà ác và khả ố khác của các ngươi; các ngươi hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, để các ngươi có thể nhận được sự xá miễn tội lỗi của mình và được đầy dẫy Đức Thánh Linh, ngõ hầu các người có thể được tính chung vào với dân của ta là những người trong gia tộc Y Sơ Ra Ên.

In