สิ่งช่วยศึกษา
พระเยซูคริสต์


พระเยซูคริสต์

พระคริสต์ (คำในภาษากรีก) และ พระเมสสิยาห์ (คำในภาษาฮีบรู) หมายถึง “ผู้ได้รับการเจิม.” พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรหัวปีของพระบิดาในวิญญาณ (ฮบ. ๑:๖; คพ. ๙๓:๒๑). พระองค์ทรงเป็นพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดจากพระบิดาในเนื้อหนัง (ยอห์น ๑:๑๔; ๓:๑๖). พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ (คพ. ๑๑๐:๓–๔) และทรงได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าสู่การเรียกอันสำคัญยิ่งของพระองค์ก่อนการสร้างโลก. ภายใต้การกำกับดูแลของพระบิดา, พระเยซูทรงสร้างแผ่นดินโลกและสิ่งทั้งปวงบนนั้น (ยอห์น ๑:๓, ๑๔; โมเสส ๑:๓๑–๓๓). พระองค์ทรงถือกำเนิดจากมารีย์ที่เบธเลเฮม, ทรงดำเนินพระชนม์ชีพอันปราศจากบาป, และทรงกระทำการชดใช้บาปของมนุษยชาติทั้งปวงอย่างสมบูรณ์โดยการหลั่งพระโลหิตของพระองค์และพลีพระชนม์ชีพบนกางเขน (มธ. ๒:๑; ๑ นี. ๑๑:๑๓–๓๓; ๓ นี. ๒๗:๑๓–๑๖; คพ. ๗๖:๔๐–๔๒). พระองค์ทรงลุกขึ้นจากบรรดาคนตาย, ด้วยเหตุนี้จึงทรงยืนยันการฟื้นคืนชีวิตของมนุษยชาติทั้งปวงในที่สุด. โดยผ่านการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู, ผู้ที่กลับใจจากบาปและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าจะดำเนินชีวิตกับพระเยซูและพระบิดาได้ชั่วนิรันดร์ (๒ นี. ๙:๑๐–๑๒; ๒๑–๒๒; คพ. ๗๖:๕๐–๕๓, ๖๒).

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระสัตภาวะยิ่งใหญ่ที่สุดที่ถือกำเนิดบนโลกนี้. พระชนม์ชีพของพระองค์เป็นแบบอย่างอันสมบูรณ์ของวิถีซึ่งมนุษยชาติทั้งปวงควรดำเนิน. การสวดอ้อนวอน, การให้พร, และศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทั้งปวงพึงกระทำในพระนามของพระองค์. พระองค์ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย, พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย, พระผู้สร้าง, พระผู้ช่วยให้รอด, และพระผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินโลกทั้งหมด.

พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกครั้งในเดชานุภาพและรัศมีภาพเพื่อปกครองบนแผ่นดินโลกระหว่างมิลเลเนียม. ในวันสุดท้าย, พระองค์จะทรงพิพากษามนุษยชาติทั้งปวง (แอลมา ๑๑:๔๐–๔๑; จส—ม ๑).

สรุปพระชนม์ชีพของพระองค์ (ตามลำดับเหตุการณ์)

สิทธิอำนาจ

แบบอย่างของพระเยซูคริสต์

รัศมีภาพของพระเยซูคริสต์

พระประมุขของศาสนจักร

พระผู้พิพากษา

การปกครองมิลเลเนียมของพระคริสต์

การปรากฏหลังความเป็นมรรตัยของพระคริสต์

การดำรงอยู่ก่อนความเป็นมรรตัยของพระคริสต์

คำพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

การรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเรา

ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์

รูปแบบหรือสัญลักษณ์ของพระคริสต์