สิ่งช่วยศึกษา
รู้สึก
ก่อนหน้า ถัดไป

รู้สึก

การสัมผัสถึงการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ.