สิ่งช่วยศึกษา
รู้สึก


รู้สึก

การสัมผัสถึงการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ.