สิ่งช่วยศึกษา
กางเขน


กางเขน

สิ่งที่ประกอบขึ้นจากไม้ซึ่งบนนั้นพระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงไว้ (มาระโก ๑๕:๒๐–๒๖). ปัจจุบันนี้คนเป็นจำนวนมากในโลกนึกถึงสิ่งนี้ในฐานะสัญลักษณ์ของการตรึงกางเขนและการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระคริสต์; อย่างไรก็ตาม, พระเจ้าทรงสถาปนาสัญลักษณ์ของพระองค์เองแทนการตรึงกางเขนและการพลีพระชนม์ชีพของพระองค์ นั่นคือ—ขนมปังและน้ำของศีลระลึก (มธ. ๒๖:๒๖–๒๘; คพ. ๒๐:๔๐, ๗๕–๗๙). ในพระคัมภีร์, คนที่ยกกางเขนของตนมาแบกไว้คือคนที่รักพระเยซูคริสต์มากจนพวกเขาปฏิเสธตนเองจากความอาธรรม์และตัณหาราคะทุกอย่างทางโลกและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (ปจส., มธ. ๑๖:๒๕–๒๖).