สิ่งช่วยศึกษา
ยุคสุดท้าย, วันเวลาสุดท้าย


ยุคสุดท้าย, วันเวลาสุดท้าย

ยุคที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน. สมัย (หรือสมัยการประทานแห่งเวลา) ที่กระชั้นที่สุดก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า.