สิ่งช่วยศึกษา
กลับคืนสู่สภาพเดิม (การ), ชดใช้ (การให้ค่า), ชดใช้ค่าเสียหาย (การ), ฟื้นฟู (การ)
ก่อนหน้า ถัดไป

กลับคืนสู่สภาพเดิม (การ), ชดใช้ (การให้ค่า), ชดใช้ค่าเสียหาย (การ), ฟื้นฟู (การ)

การคืนสิ่งของที่หยิบฉวยไปหรือทำหายหรือการทำให้อยู่ในสภาพเดิม.