สิ่งช่วยศึกษา
มนุษย์, มนุษย์ทั้งหลาย


มนุษย์, มนุษย์ทั้งหลาย

หมายถึงมนุษยชาติทั้งปวง, ทั้งชายและหญิง. ชายหญิงทุกคนเป็นบุตรธิดาที่แท้จริงทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์. เมื่อพวกเขาเกิดมาในความเป็นมรรตัย, พวกเขาได้รับร่างกายมรรตัย, ทางกายภาพ. ร่างกายดังกล่าวสร้างขึ้นตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (ปฐก. ๑:๒๖–๒๗). ชายหญิงผู้ที่ซื่อสัตย์ในการรับศาสนพิธีที่จำเป็น, ในการรักษาพันธสัญญาของพวกเขา, และเชื่อฟังพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าจะเข้าสู่ความสูงส่งของพวกเขาและจะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า.

มนุษย์, ลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์

มนุษย์, ศักยภาพที่จะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์