สิ่งช่วยศึกษา
คำพยากรณ์, พยากรณ์


คำพยากรณ์, พยากรณ์

คำพยากรณ์ประกอบด้วยถ้อยคำหรืองานเขียนที่ได้รับการดลใจจากเบื้องบน, ซึ่งบุคคลได้รับผ่านการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์. ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือวิญญาณแห่งการพยากรณ์ (วว. ๑๙:๑๐). คำพยากรณ์อาจเกี่ยวข้องกับอดีต, ปัจจุบัน, หรืออนาคต. เมื่อบุคคลหนึ่งพยากรณ์, เขาจะพูดหรือเขียนสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เขารู้, เพื่อประโยชน์ของเขาเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น. แต่ละบุคคลอาจได้รับการพยากรณ์หรือการเปิดเผยเพื่อชีวิตของเขาเอง.