สิ่งช่วยศึกษา
อิมมานูเอล


อิมมานูเอล

พระนามหนึ่งสำหรับพระเยซูคริสต์. พระนามนี้มาจากถ้อยคำในภาษาฮีบรูซึ่งแปลว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา.”

อิมมานูเอลเป็นพระนาม-คำนำหน้าพระนามประทานให้ไว้เป็นเครื่องหมายของการปลดปล่อยของพระผู้เป็นเจ้า (อสย. ๗:๑๔). การอ้างอิงของอิสยาห์ถึงอิมมานูเอลมีการระบุไว้เป็นพิเศษโดยมัทธิวว่าเป็นการพยากรณ์ถึงการประสูติของพระเยซูสู่ชีวิตมรรตัย (มธ. ๑:๑๘–๒๕). พระนามนี้ยังปรากฏในพระคัมภีร์ยุคสุดท้ายอีกด้วย (๒ นี. ๑๗:๑๔; ๒ นี. ๑๘:๘; คพ. ๑๒๘:๒๒).