สิ่งช่วยศึกษา
แอลมาผู้เป็นบิดา
ก่อนหน้า ถัดไป

แอลมาผู้เป็นบิดา

ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟในพระคัมภีร์มอรมอนผู้จัดตั้งศาสนจักรในสมัยของกษัตริย์โนอาห์ผู้ชั่วร้าย.