สิ่งช่วยศึกษา
ผู้ทรงดำรงอยู่ทุกแห่งหน


ผู้ทรงดำรงอยู่ทุกแห่งหน

ความสามารถของพระผู้เป็นเจ้าในการประทับอยู่ทุกแห่งหนผ่านพระวิญญาณของพระองค์ (สดด. ๑๓๙:๗–๑๒; คพ. ๘๘:๗–๑๓, ๔๑).