สิ่งช่วยศึกษา
บุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ก่อนหน้า ถัดไป

บุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

พระคัมภีร์ใช้ศัพท์คำนี้ในสองความหมาย. ความหมายหนึ่งคือ, เราทุกคนเป็นลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ของเราจริง ๆ. อีกความหมายหนึ่งคือ, บุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่เกิดใหม่ผ่านการชดใช้ของพระคริสต์.

ลูกทางวิญญาณของพระบิดา

ลูกที่เกิดใหม่ผ่านการชดใช้