สิ่งช่วยศึกษา
ความรอดของคนตาย


ความรอดของคนตาย

โอกาสที่ผู้สิ้นชีวิตโดยไม่ได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดของพระกิตติคุณจะได้รับศาสนพิธีเหล่านี้โดยสมาชิกที่มีชีวิตอยู่และมีค่าควรของศาสนจักรกระทำแทนพวกเขาในพระวิหาร. คนตายได้รับการสอนพระกิตติคุณในโลกวิญญาณและอาจยอมรับศาสนพิธีที่กระทำแทนพวกเขาในความเป็นมรรตัย.

สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรค้นคว้าและเตรียมประวัติครอบครัวเพื่อให้ได้ชื่อและวันเกิดของบรรพชนทั้งนี้จะได้กระทำศาสนพิธีแห่งความรอดให้คนเหล่านั้น.