สิ่งช่วยศึกษา
สิทธิ์เสรี


สิทธิ์เสรี

ความสามารถและสิทธิพิเศษที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้คนเพื่อให้เลือกและกระทำด้วยตนเอง.