สิ่งช่วยศึกษา
ทะเลแดง


ทะเลแดง

ห้วงน้ำระหว่างอียิปต์กับอาระเบีย. อ่าวทางเหนือทั้งสองของทะเลแดงเป็นเส้นแนวเขตชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรซีนาย. พระเจ้าทรงแยกทะเลแดงอย่างน่าอัศจรรย์เพื่อให้ชาวอิสราเอลภายใต้การนำของโมเสสข้ามผ่านไปได้บนผืนดินแห้ง (อพย. ๑๔:๑๓–๓๑; ฮบ. ๑๑:๒๙). การแยกทะเลโดยโมเสสได้รับการยืนยันในการเปิดเผยยุคสุดท้าย (๑ นี. ๔:๒; ฮีล. ๘:๑๑; คพ. ๘:๓; โมเสส ๑:๒๕).