สิ่งช่วยศึกษา
ฟื้นฟูพระกิตติคุณ (การ)


ฟื้นฟูพระกิตติคุณ (การ)

การสถาปนาความจริงและศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณของพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งในบรรดามนุษย์บนแผ่นดินโลก. พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สูญหายไปจากแผ่นดินโลกเพราะการละทิ้งความเชื่อที่เกิดขึ้นหลังการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลกของอัครสาวกของพระคริสต์. การละทิ้งความเชื่อครั้งนั้นทำให้ต้องมีการฟื้นฟูพระกิตติคุณ. พระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านทางนิมิต, การปฏิบัติของเหล่าเทพ, และการเปิดเผยต่อมนุษย์บนแผ่นดินโลก. การฟื้นฟูเริ่มต้นที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (จส—ป ๑:๑–๗๕; คพ. ๑๒๘:๒๐–๒๑) และฟื้นฟูเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันผ่านงานของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระเจ้า.