สิ่งช่วยศึกษา
ตีสอน (การ), ลงโทษ (การ)


ตีสอน (การ), ลงโทษ (การ)

การอบรมหรือลงโทษบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อช่วยให้พวกเขาปรับปรุงตนเองหรือเข้มแข็งยิ่งขึ้น.