สิ่งช่วยศึกษา
เจิม (การ), เจิม (ได้รับการ)


เจิม (การ), เจิม (ได้รับการ)

ในสมัยโบราณ, ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเจิมผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่พิเศษด้วยน้ำมัน, เช่น อาโรนหรือบรรดาปุโรหิตหรือกษัตริย์ผู้ที่จะปกครองเหนืออิสราเอล. สำหรับศาสนจักรในสมัยนี้, การเจิมคือการหยดน้ำมันที่ทำให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วหนึ่งหรือสองหยดบนศีรษะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพรพิเศษ. สิ่งนี้สามารถทำได้ภายใต้สิทธิอำนาจและพลังอำนาจของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเท่านั้น. หลังการเจิม, บุคคลที่กระทำโดยอำนาจของฐานะปุโรหิตเดียวกันนั้นอาจผนึกการเจิมและให้พรพิเศษแก่ผู้ที่ได้รับการเจิม.