สิ่งช่วยศึกษา
สานุศิษย์ชาวนีไฟสามคน


สานุศิษย์ชาวนีไฟสามคน

สานุศิษย์ชาวนีไฟสามคนที่พระคริสต์ทรงเลือกไว้ซึ่งกล่าวถึงในพระคัมภีร์มอรมอน.

พระเจ้าประทานพรสานุศิษย์เหล่านี้อันเป็นพรเดียวกับที่ประทานให้ยอห์นผู้เป็นที่รัก—นั่นคือ พวกท่านจะอยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อนำจิตวิญญาณมาสู่พระคริสต์จนกว่าพระเจ้าจะเสด็จมาอีกครั้ง. พวกท่านจะได้รับการแปรสภาพเพื่อจะไม่รู้สึกเจ็บปวดและไม่ตาย (๓ นี. ๒๘).