สิ่งช่วยศึกษา
คิมบัลล์, สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.


คิมบัลล์, สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.

ประธานศาสนจักรคนที่สิบสองนับแต่การก่อตั้งศาสนจักรเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๓๐. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ รับใช้เป็นประธานตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๗๓ จนถึงเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๘๕. ท่านเกิดเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๙๕ และถึงแก่กรรมเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๕ สิริอายุเก้าสิบปี.