สิ่งช่วยศึกษา
คิวบิท


คิวบิท

หน่วยวัดความยาวที่ใช้กันทั่วไปในบรรดาชาวฮีบรู—เดิมคือความยาวจากข้อศอกถึงปลายนิ้วมือ.