สิ่งช่วยศึกษา
ดาน


ดาน

ในภาคพันธสัญญาเดิม, บุตรของยาโคบกับบิลฮาห์, สาวใช้ของราเชล (ปฐก. ๓๐:๕–๖).

เผ่าดาน

สำหรับพรที่ยาโคบให้ดาน, ดู ปฐมกาล ๔๙:๑๖–๑๘. สำหรับพรที่โมเสสให้เผ่าดาน, ดู เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๓:๒๒. หลังจากพวกเขาตั้งถิ่นฐานในคานาอัน, เผ่าดานได้รับที่ดินเล็ก ๆ แต่อุดมสมบูรณ์มากผืนหนึ่ง (ยชว. ๑๙:๔๐–๔๘). พวกเขาลำบากค่อนข้างมากในการปกป้องที่ดินผืนนี้จากชาวอาโมไรต์ (วนฉ. ๑:๓๔) และจากชาวฟีลิสเตีย (วนฉ. ๑๓:๒, ๒๕; ๑๘:๑). ผลคือ, คนเผ่าดานย้ายไปทางเหนือของปาเลสไตน์ (วนฉ. ๑๘), บริเวณลาอิช, และตั้งชื่อเมืองนั้นใหม่ว่าดาน. เมืองนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเขตแดนด้านเหนือของปาเลสไตน์, ซึ่งครอบคลุม “ตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบา.”