สิ่งช่วยศึกษา
ศาสดาพยากรณ์


ศาสดาพยากรณ์

บุคคลที่ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าและพูดแทนพระองค์. ในฐานะผู้ส่งสารของพระผู้เป็นเจ้า, ศาสดาพยากรณ์ได้รับพระบัญญัติ, คำพยากรณ์, และการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า. ความรับผิดชอบของท่านคือทำให้มนุษย์รู้พระประสงค์และพระลักษณะที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าและแสดงให้เห็นเจตจำนงที่พระองค์ทรงติดต่อกับพวกเขา. ศาสดาพยากรณ์ประณามบาปและบอกล่วงหน้าถึงผลของบาป. ท่านเป็นผู้สั่งสอนความชอบธรรม. บางครั้ง, ศาสดาพยากรณ์อาจได้รับการดลใจให้บอกอนาคตล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ. อย่างไรก็ดี, ความรับผิดชอบเบื้องต้นของท่าน, คือเป็นพยานถึงพระคริสต์. ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกทุกวันนี้. สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองได้รับการสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์, ผู้หยั่งรู้, และผู้เปิดเผย.