สิ่งช่วยศึกษา
ยูดาส อิสคาริโอท


ยูดาส อิสคาริโอท

หนึ่งในอัครสาวกสิบสองของพระเยซูในภาคพันธสัญญาใหม่ (มธ. ๑๐:๔; มาระโก ๑๔:๑๐; ยอห์น ๖:๗๑; ๑๒:๔). นามสกุลของเขาหมายถึง “บุรุษแห่งเคริโอท.” เขามาจากเผ่ายูดาห์และเป็นอัครสาวกเพียงคนเดียวที่ไม่ใช่ชาวกาลิลี. ยูดาสทรยศพระเจ้า.