สิ่งช่วยศึกษา
ทุ่ง


ทุ่ง

ในพระคัมภีร์, พื้นที่โล่งของที่ดินซึ่งใช้เพื่อการเพาะปลูกหรือปลูกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์. คำนี้มักจะเป็นสัญลักษณ์แทนโลกและผู้คนในนั้น.