สิ่งช่วยศึกษา
พันธสัญญาเดิม (ภาค)


พันธสัญญาเดิม (ภาค)

งานเขียนของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณผู้กระทำภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และผู้เป็นพยานมาหลายศตวรรษถึงพระคริสต์และการปฏิบัติศาสนกิจในอนาคตของพระองค์. อีกทั้งมีบันทึกประวัติของอับราฮัมและผู้สืบตระกูลของท่านด้วย, โดยเริ่มจากอับราฮัม, และพันธสัญญา, ที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมและลูกหลานของท่าน.

หนังสือห้าเล่มแรกของภาคพันธสัญญาเดิมเขียนโดยโมเสส. หนังสือเหล่านี้ได้แก่ปฐมกาล, อพยพ, เลวีนิติ, กันดารวิถี, และเฉลยธรรมบัญญัติ. ปฐมกาลกล่าวถึงต้นกำเนิดของแผ่นดินโลก, มนุษยชาติ, ภาษา, เชื้อชาติ, และการเริ่มต้นเชื้อสายแห่งอิสราเอล.

หนังสือด้านประวัติศาสตร์บอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของอิสราเอล. หนังสือเหล่านี้ได้แก่โยชูวา, ผู้วินิจฉัย, นางรูธ, ๑ และ ๒ ซามูเอล, ๑ และ ๒ พงศ์กษัตริย์, ๑ และ ๒ พงศาวดาร, เอสรา, เนหะมีย์, และเอสเธอร์.

หนังสือด้านบทกวีบันทึกภาษิตและงานเขียนของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย. หนังสือเหล่านี้ได้แก่โยบ, เพลงสดุดี, สุภาษิต, ปัญญาจารย์, เพลงซาโลมอน, และเพลงคร่ำครวญ.

ศาสดาพยากรณ์เตือนอิสราเอลเรื่องบาปของนางและเป็นพยานถึงพรที่มาจากการเชื่อฟัง. พวกท่านพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระคริสต์, ผู้จะทรงชดใช้บาปของคนที่กลับใจ, รับศาสนพิธี, และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ. หนังสือของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายได้แก่อิสยาห์, เยเรมีย์, เอเสเคียล, ดาเนียล, โฮเชยา, โยเอล, อาโมส, โอบาดีห์, โยนาห์, มีคาห์, นาฮูม, ฮาบากุก, เศฟันยาห์, ฮักกัย, เศคาริยาห์, และมาลาคี.

หนังสือส่วนใหญ่ในภาคพันธสัญญาเดิมเขียนเป็นภาษาฮีบรู. ส่วนน้อยจะเขียนเป็นภาษาอาราเมอิค, ภาษาที่สัมพันธ์กัน.