สิ่งช่วยศึกษา
กาด ผู้หยั่งรู้


กาด ผู้หยั่งรู้

ศาสดาพยากรณ์และเพื่อนที่ซื่อสัตย์และที่ปรึกษาของดาวิดในภาคพันธสัญญาเดิม (๑ ซมอ. ๒๒:๕; ๒ ซมอ. ๒๔:๑๑–๑๙). เขาเขียนหนังสือกิจการของดาวิด, ซึ่งกลายเป็นพระคัมภีร์ที่สูญหาย (๑ พศด. ๒๙:๒๙).